دات نت نیوک
پنجشنبه 29 فروردین 1398

بوزخانه کهریز بیک ماهنشان

این بنا در روستای کهریز بیک بخش انگوران ......

بوزخانه قلعه جوق ماهنشان

این بنا نیز در بخش انگوران ......