شنبه 29 تیر 1398

بوزخانه کهریز بیک ماهنشان

این بنا در روستای کهریز بیک بخش انگوران ......

این بنا در روستای کهریز بیک بخش انگوران واقع شده است و اثر در معرض تخریب کامل میباشد

تصاویر مرتبط