چهارشنبه 20 آذر 1398

حمام تاریخی گلابر

پوشش حمام از نوع طاق و گنبد بوده ....

این بنا در بافت روستای گلابر واقع شده است. امروزه به علت از دست دادن کاربری خود، محلی برای جمع آوری زباله شده است. پوشش حمام از نوع طاق و گنبد بوده و سقف آن فرو ریخته است. این اثر به دلیل اینکه در روستای هدف گردشگری واقع شده است به عنوان یک اثر تاریخی نیازمند توجه ویژه است. در حال حاضر پرونده این اثر تایخی در دست تهیه و  ارائه برای ثبت در فهرست آثار ملی است.

تصاویر مرتبط