چهارشنبه 30 مرداد 1398

تپه علی یورد صائین قلعه

یکی از تپه های باستانی شهرستان ابهر که در کنار ابهررود قرار دارد

یکی از تپه های باستانی شهرستان ابهر که در کنار ابهررود قرار دارد و به لحاظ داده های باستان شناسی دارای اهمیت و ارزش می باشد تپه علی یورد تپه سی می باشد آثار بدست آمده از این تپه قدمت این اثر را به عصر برنز ، آهن ، اشکانی و قرون اولیه ومیانی اسلامی می رساند این اثر در سال 1386 به شماره 20451 در فهرست آثار ملی ثبت شده است

تصاویر مرتبط