چهارشنبه 30 مرداد 1398

ملیله کاری : استاد عبدالحمید محرر

استاد عبدالحمید محرر:
متولد سال 1345 در شهر زنجان است. از حدود سال 1370 وی نیز تحت تعلیم و آموزشهای ، مرحوم استاد همامی، استاد هاشمیان و استاد رضایی، اصول ملیله کاری را فرا گرفت و در سال 1386 برای اولین بار مهر اصالت بین المللی یونسکو را برای ظرف ملیله، دریافت نمود.
(استاد از هر دو پا فلج بوده و قادر به راه رفتن نمی باشد.، ایشان کلیه مراحل سخت و دشوار ملیله را بر روی ویلچر انجام می دهند.)

تصاویر مرتبط