چهارشنبه 30 مرداد 1398

مسگری : استاد یداله اسدی


یداله اسدی (متولد سال 1314شهرستان طارم) استادکار مسگر زنجانی است.

ایشان از سن 15 سالگی نزد استاد "محمد بهروزی " شاگردی نمود وپس از 12 سال حرفه مسگری را بطورکامل آموخت.
این استاد مسگری 10 سال در روستاهای اطراف زنجان به مسگری مشغول بود و بعد از آن به زنجان آمد.
استاد یداله اسدی 30 سال نیز در زنجان به مسگری پرداخت .

تصاویر مرتبط