شنبه 29 تیر 1398

تپه سعید آباد

تپه های سعید آباد سلطانیه
تپه های سعید آباد (کرسف) در جنوب باختری سلطانیه واقع شده و دارای ارزش های باستان شناسی هستند.

تصاویر مرتبط