چهارشنبه 30 مرداد 1398

امام زاده عبدالله (صومعه بر)


روستای صومعه بر در شمال غربی گیلوان از بخش طارم علیا قرار گرفته و از آن حدود پنج کیلومتر فاصله دارد . در قلب این روستا بقعه امام زاده عبدالله قرار دارد . شجره صاحب بقعه به اعتقاد روستائیان محلی به امام موسی الکاظم (ع) می رسد .

بنای این بقعه در زلزله اخیر طارم تخریب گردیده و از حیز انتفاع ساقط شده است و تهیه پلان اصلی مستلزم پی گردهای باستانشناسانه می باشد . اما آنچه که از ظاهر این محوطه قابل تشخیص است ، این بقعه از دو واحد کم حجم تشکیل یافته ، حجم نخست بعنوان ایوان یا هشتی بوده و هر ضلع 3 متر قابل اندازه گیری است . سقف هر دو فضا با توجه به گوشواره های باقیماده بدون شک گنبدی شکل بوده است ، قوس گوشواره های مزبور از نوع قوسهای سه مرکزی ( پنج او هفت کند ) و کل بنا با استفاده از لاشه سنگ رودخانه ای و ملات ساروج ساخته شده است . داخل بنا با اندودی از گچ پوشانیده شده ودر نما هیچگونه تزئیناتی باقی نمانده است . به گفته رو ستائیان محلی ، این امام زاده در فسمت جلو (جبهه جنوبی ) محوطه به طول 5/4 متر و به عرض 5/3 متر داشته است . از نظر تاریخی هیچگونه عنصر قابل اطمینان برای تعیین قدمت وجود ندارد . اما نوع قوسهای گوشوارهها ، ملات و سبک کلی کار این بنا را حداقل در ردیف بناهای دوره صفویه می توان طبقه بندی نمود .
هم چنانکه مذکور افتاده بنای این بقعه متاسفانه در زلزله سال 1369 طارم علیا تخریب و تقریباً از میان رفته است . بنا براین باز سازی و نوسازی با نظارت مسئولین ذیربط بلامانع می تواند باشد .
این اما م زاده در وضعیت فعلی موقوفاتی دارد که عبارتند :از 17 قطعه زمین است که تاکنون 10 قطعه ان به باغ زیتون تبدیل شده است.

تصاویر مرتبط