یکشنبه 24 آذر 1398
"شب‌هاي فرهنگي شهرستان ماهنشان "
19 و 20 مرداد ماه 98
  • مکان برگزاری
شهر ماهنشان
شهر دندي
  • زمان
19 و 20 مرداد ماه 98
  • دوره برگزاری
اولين دوره
  • اهداف رويداد
معرفي ظرفيت هاي گردشگري شهرستان
معرفي صنايع دستي و محصولات محلي شهرستان
معرفي آداب و رسوم و آثار تاريخي شهرستان
ايجاد شور و نشاط اجتماعي
  • محتواي رويداد
اجراي برنامه هاي آئيني و محلي
اجراي بازي هاي بومي و محلي
برگزاري مسابقه
برپايي غرفه و نمايشگاه