یکشنبه 24 آذر 1398
جشنواره بازي هاي بومي و محلي (قره اوغلانلو)
ارديبهشت ماه 98
 
  • مکان برگزاری
     شهرستان زنجان - روستاي قره اوغلانلو
  • زمان
6 ارديبهشت ماه 98
  • دوره برگزاری
اولين دوره
  • محتواي رويداد
اجراي برنامه هاي آئيني و محلي
اجراي بازي هاي بومي و محلي
برگزاري مسابقه