دات نت نیوک
پنجشنبه 02 خرداد 1398
لیست راهنمایان گردشگری استان

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

مدرک تحصیلی

انگلیسی

عربی

آلمانی

فرانسوی

ترکی

روسی

تلفن همراه

نوع کارت

رویا

آزادی

قنبر

کارشناسی

*

         

9193454408

داخلی

فهیمه

آهنگر

داود

کارشناسی

*

         

.......

داخلی

امیر رضا

اجلی

پرویز

دیپلم

*

         

9192428737

داخلی

شروش

امین

عیسی

....

*

         

9127403301

داخلی

نسیم

اسلامیه

یحیی

کارشناسی

*

         

9125410991

داخلی

رحمن

ابراهیمی

حسن

...

*

         

ـ

داخلی

افشین

امیراحمد

عباد اله

کارشناسی ارشد

*

   

*

*

 

9121410922

داخلی-خارجی

حمید

ابراهیمی

غلامعلی

کارشناسی

*

     

*

 

9122419883

داخلی

مهرداد

احسانی زاد

ابراهیم

ارشد

*

         

9102034900

داخلی-خارجی

سهیلا

آشوری

جعفرقلی

کارشناسی

*

         

ـ

داخلی

محمد

ادیبی

ابوالحسن

کارشناسی

*

         

9370893310

داخلی

حسن

آقاجانلو

محمد علی

کارشناسی ارشد

*

         

9127057501

داخلی

زینب

ایمانی

غفار

کارشناسی

*

         

9192779321

داخلی

ایرج

اسدی

محمد علی

کارشناسی

*

         

9126419096

داخلی. خارجی

ناصر

آفرین خمسه

حسن

فوق دیپلم

*

         

9195249725

داخلی.خارجی

گلنوش

انوش

اکبر

کارشناسی

*

         

24-33450919

داخلی

نرگس

امامی

اسمعیل

کارشناس ارشد

*

         

9360925450

داخلی.خارجی

الناز

امین

علی

کارشناسی

*

         

9125426930

داخلی

فروغ

بابلی

حسینعلی

کارشناسی

*

         

9123788202

داخلی

بهروز

بازرگان

رضا

کارشناسی

*

         

ـ

داخلی

سعیده

بهرام کولیایی

جواد

کارشناسی

*

         

.....

...

فروزان

بابلی

حسینعلی

کاردانی

*

         

9123768161

داخلی

ابراهیم

باقری

احمدعلی

کارشناسی

*

         

9192429380

داخلی- خارجی(بین المللی)

حسن

باقری

عظمت اله

فوق دیپلم

*

         

9123411689

داخلی

محمد رضا

بایگان

خلیل

کارشناسی ارشد

*

         

19127437065

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

بیگدلی

محرمعلی

کاردانی کامپیوتر

*

         

9128414557

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدقادر

پناهی

عزت اله

کارشناسی

*

         

9126415403

داخلی- خارجی(بین المللی)

معصومه

تیمورخانی

عباس

کارشناسی

*

         

9126465071

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

تیماره

قربانعلی

کارشناسی ارشد

*

         

4284383922

داخلی- خارجی(بین المللی)

زینب

تقوی

حمید

کارشناسی

*

         

9123415532

داخلی

حسین

تیماره

قربانعلی

دیپلم

*

         

24-33551021

داخلی

لیدا

تهرانی

رسول

کارشناسی ارشد

*

         

9193484712

داخلی- خارجی(بین المللی)

داود

ترابی منفرد

محمد ابراهیم

کارشناسی

*

         

9194662833

داخلی

السانا

ثمین نیا

اسماعیل

کارشناسی ارشد

*

         

9127400453

داخلی

فاطمه

ثبوتی

یداله

کارشناسی

*

         

9122417223

 

رسول

جعفری

یاورعلی

کارشناسی

*

     

*

 

9192415502

داخلی- خارجی(بین المللی)

ولی

جعفری

صفر

کارشناسی ارشد

*

         

9121418004

داخلی- خارجی(بین المللی)

مژگان

جعفری

باقر

ارشد

*

         

9125423617

داخلی

فاطمه

جعفری

قنبر

کارشناسی

*

         

9126417109

داخلی

معصومه

جعفری

محمد کریم

کارشناسی

*

         

9127430394

داخلی

الهام

حسنلو

محرمعلی

کارشناسی

*

     

*

 

9125423152

داخلی- خارجی(بین المللی)

فریده

حاتمی

سیف علی

دیپلم

*

         

9127413267

داخلی

سونا

حسنی

احمد علی

دیپلم

*

         

9191442780

داخلی

احد

حسنلو

اکبر

کارشناسی

*

     

*

*

9127411178

داخلی- خارجی(بین المللی)

سیدعلی

حسینی

سید حمزه

کاردانی

*

         

9395424057

داخلی

علی

حمزه لو

عربعلی

کارشناسی

*

*

   

*

 

9121412104

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدحسن

خواصی

مصطفی

کارشناس

*

         

9123410994

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

خلیل مقدم

محمد رضا

کارشناسی

*

         

9380770977

داخلی

نسرین

خدایی

قاسم

کاردانی

*

     

*

 

9127405592

داخلی- خارجی(بین المللی)

ماهرخ

خالقی

قاسم

کارشناسی

*

         

9122611869

داخلی

امیر

خلخالی

علی

کارشناسی

*

   

*

   

9125415147

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

دانشور

خلیل

.....

*

         

9122419070

داخلی

امید

درویش ملا

محمدزمان

کارشناسی

*

         

9127401044

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

ذوالفقاری

بهرام

کارشناسی

*

         

....

داخلی

شهرزاد

زند

حسن

دیپلم

*

         

9192411284

داخلی

آذر

رزاقی

رضا

کارشناسی

*

 

*

     

9125421950

داخلی

زهرا

رضا خانی

جلیل

کارشناسی

*

         

9379705244

داخلی

افسانه

رستمی

علی

کارشناسی

*

         

9395792889

داخلی- خارجی(بین المللی)

سولماز

رحمانی زبرجد

احد

کارشناسی

*

         

9359541441

داخلی

مهدی

رضایی تبار

خسرو

کارشناسی

*

         

9196116916

داخلی

بهزاد

رادمان(بارافکن)

جهانگیر

کارشناسی

*

         

9197486979

داخلی- خارجی(بین المللی)

سحر

رستمی

احمد

کارشناسی

*

         

9127418812

داخلی- خارجی(بین المللی)

شقایق

سلیمانی

ذبیح اله

دیپلم

*

         

.....

داخلی

الناز

ساسانیان نو

فریدون

کارشناسی

*

         

9193416683

داخلی

علیرضا

سهرابی

محسن

کارشناسی ارشد

*

         

9194144161

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

سینا

غلام عباس

کارشناسی

*

         

9124412687

داخلی- خارجی(بین المللی)

سید حمید

سیدی

ابوالقاسم

فوق دیپلم

*

         

9123422983

داخلی

مهدی

سرابی

قربانعلی

کارشناس

*

         

9126423037

داخلی

سپیده

سهرابی

رحمتعلی

کارشناسی

*

         

9195246212

داخلی

سهند

سعیدی

امیرحسین

کارشناسی ارشد

*

         

9123417492

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

شکرانی

جعفر

کارشناسی

*

         

9122415443

داخلی- خارجی(بین المللی)

مریم

شهروز

هادی

فوق دیپلم

*

         

9122415092

داخلی

مجتبی

شهبازی

محمد حسن

کارشناسی

*

         

9363411520

داخلی

لیلا

صالحی منش

صفرعلی

کاردانی

*

         

9193435621

داخلی

عل النقی

صفری

محمد

کارشناسی

*

         

9121411913

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

صنوبری

سلمان

کارشناسی

*

         

9127721903

داخلی- خارجی(بین المللی)

ابراهیم

صادقی

جبرائیل

کارشناسی ارشد

*

         

9357593410

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعید

صالحی زنجانی

علی اکبر

کارشناسی ارشد

*

         

9198422467

داخلی- خارجی(بین المللی)

منیژه

طاهرخانی

حجت اله

کارشناسی

*

         

9125421289

داخلی

علی

عزیزی

یوسف

کارشناسی

*

         

9125416650

داخلی

الناز

علی محمدی

سعید

فوق دیپلم

*

         

9358730286

داخلی

حمید

عمادی

غلامحسین

دیپلم

       

*

 

9122411399

داخلی- خارجی(بین المللی)

نادیا

علیخانی

جلال

کرشناسی ارشد

*

         

9127405004

داخلی- خارجی(بین المللی)

جعفر

عبادی

غلامحسین

کارشناسی

*

         

9124413184

داخلی

امیر

غریب عشقی

داود

دکتر

*

         

9143510642

داخلی- خارجی(بین المللی)

مجتبی

فتح الله زاده زنجانی

محمدحسن

کارشناسی ارشد

*

         

9199809800

داخلی- خارجی(بین المللی)

شهرام

فداکارافشار

محرمعلی

کارشناسی

*

         

9122425313

داخلی

پیمان

فرامرزی

رحیم

کارشناسی

*

         

9124412684

داخلی

بابک

فرهمندیان

حسین

کارشناسی

*

         

9127725484

داخلی- خارجی(بین المللی)

سمیرا

قربانی

رقیبعلی

کارشناسی

*

         

9122418593

داخلی

محمدرضا

قزلباش

علی

کارشناسی

*

         

....

....

نسیم

قدیمی

ابوطالب

کارشناسی

*

         

9382635519-9191467902

داخلی- خارجی(بین المللی)

عباس

قنبری

وجیه اله

کارشناسی ارشد

*

         

9124142133

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعیده

قدسی

محمود

کاردانی

*

         

9102035389

داخلی- خارجی(بین المللی)

یوسف

قاسمی

عباس

کارشناسی

*

*

   

*

 

9126423016

داخلی- خارجی(بین المللی)

امیر

قره داغی

مددعلی

کارشناسی

*

         

9386894508

داخلی

حسین

قربانی

علی

کارشناسی

*

         

9354102862

داخلی

اویس

کیانی

اسمعیل

کارشناسی

*

         

9196731030

داخلی- خارجی(بین المللی)

حمیدرضا

کاوندی

احمد

کارشناسی

*

         

9121410640

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمد

کیانی

ابراهیم

کارشناسی

*

         

9125423584

داخلی- خارجی(بین المللی)