دوشنبه 25 شهریور 1398

ساعت بازديد از موزه ها 

1- موزه و بناي گنبد سلطانيه    شش ماهه اول سال 19-9       شش ماهه دوم سال 17  -8  تلفن: 09127724606
2- موزه باستان شناسي و مردان نمكي زنجان  شش ماهه اول سال 19-9    شش ماهه دوم سال 17-8  تلفن پاسخگويي: 02433033412 خيابان زينبيه غربي زنجان
3- موزه رختشويخانه زنجان  شش ماهه اول  19-9    شش ماهه دوم سال 17-8   تلفن پاسخگويي: 02433033412 خيابان سعدي وسط زنجان
4- موزه باستان شناسي ابهر شش ماهه اول 19-9     شش ماهه دوم سال 17-8  تلفن پاسخگويي:02433033412  ميدان پير، شهر ابهر
5- موزه صنايع دستي در عمارت دارايي زنجان   همه روزه از 8 الي 14 تلفن پاسخگويي: 02433033412   خيابان زينبيه غربي عمارت دارايي زنجان
6- غار كتله خور در شهرستان قيدار  شش ماهه اول سال 19-9     شش ماهه دوم سال 17-10 تلفن پاسخگويي: 09124411128آقاي يوزباشي مسئول مجموعه
7- موزه تاريخ طبيعي زنجان تحت پوشش اداره كل محيط زيست  شش ماهه اول 14-8    شش ماهه دوم 14-8تلفن : 02433561900 زنجان جاده قديم زنجان تبريز پارك جنگلي
8- موزه شهداء تحت پوشش بنياد شهيد استان   شش ماهه اول صبح 12-9 عصر 19-16 تلفن : 33327001 زنجان خيابان خواجه نصير عمارت توفيقي