دوشنبه 25 شهریور 1398

بهاء بليط موزه هاي استان زنجان

رديف

نام موزه

محتواي موزه

تحت پوشش

محل موزه

بهاء بليط ايراني

بهاء بليط خارجي

1

موزه رختشويخانه

مردم شناسي

ميراث فرهنگي

زنجان

25000ريال

150000ريال

2

موزه باستان شناسي ومردان نمكي

باستان شناسي

ميراث فرهنگي

زنجان

25000ريال

150000ريال

3

موزه صنايع دستي

صنايع دستي

ميراث فرهنگي

زنجان

رايگان

رايگان

4

موزه ابهر

باستان شناسي

ميراث فرهنگي

ابهر

20000ريال

80000 ريال

5

موزه سلطانيه

باستان شناسي

ميراث فرهنگي

سلطانيه

30000ريال

200000ريال

6

غار كتله خور

طبيعي

ميراث فرهنگي

گرماب

150000ريال

400000ريال

7

موزه شهداء

آثار شهداء

بنياد شهيد

زنجان

رايگان

رايگان

8

موزه تاريخ طبيعي

حيوانات تاكسيدرمي

محيط زيست

زنجان

10000ريال

10000 ريال