دات نت نیوک
شنبه 04 خرداد 1398

هرگونه ارائه درخواست از سوی متقاضی منوط به ثبت نام در آدرس https://my.ichto.ir 

و اخذ کد سرمایه گذاری از سامانه مذکور می باشد.

 
فرم ها و چک لیست مدارک موردنیاز برای تشکیل اولیه پرونده و اراده درخواست تقاضای ایجاد               
فرم درجه بندی مهمانخانه (هتل) های کشور
دستورالعمل اجرائی هتل آپارتمان
ضوابط مهمانپذیرهای کشور
استاندارد سفره خانه های سنتی
ضوابط کمی سفره خانه های سنتی
ضوابط کیفی سفره خانه های سنتی
ضوابط فنی و معماری زائرسراها