دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

دستکند معماری صخره ای روستای قروه

در دوطرف ابهر رود صخره های سنگی بوجود آمده از گذشته های دور مورد استفاده برای کاربری های مختلف بوده ...

كتيبه سنگي دره شاهرود طارم

این اثر به ابعاد طولی 1 متر و عرضی 0.3 متر یک سنگ نوشته است

دستکند خول ايجرود

از منظر طبیعی ، دستکند خول در داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ﻫﺎ وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دره رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻼﺑﺮ .......

دستكند تاريخي دژمنده (دژمنده خويين) ايجرود

به صورت تونل زير زميني است که در زير بخشي از خانه هاي روستای خویین از توابع شهرستان ایجرود و در فاصل...