دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397
 
ليست 43 روستاي هدف گردشگري استان به تفكيك شهرستانها

روستای شیت - شهرستان طارم

 

 

 روستاي گلابر- شهرستان ايجرود
 

 

 روستاي درسجين - شهرستان ابهر
 
 

 

 روستای شیلاندر (چیلاندر)- شهرستان زنجان

 

 

روستاي خوئين - شهرستان ايجرود