دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

 

شماره تلفنهاي ضروري

1

كد استان زنجان

024

2

مركز اطلاعرساني ستاد هماهنگي كشوري خدمات سفر

09629

3

امداد خودرو

096440

4

پليس

110

5

اورژانس

115

6

هواشناسي

134

7

تاكسي تلفني شبانهروزي

133

8

آژانس بانوان

1811

9

آتشنشاني

125

02433324444

10

اطلاعات راهها

141

02433772027

11

هلال احمر

112

02433329046

02433329048

12

حمل و نقل پايانهها

02433462370

02433462374

13

راهنمايي و رانندگي

02433440001

02433440003

14

فوريت هاي پزشكي

02433361800

15

داروخانه شبانهروزي شهيد بهشتي

02433550700

16

راه آهن

02433327071

02433327072

17

فرودگاه

02433360305

02433360306

18

اداره كل ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري

02433033300

19

دفتر معاونت گردشگري

02433362706

20

ستاد تسهيلات نوروزي

02433362706

21

اسكان فرهنگيان

02433442888

22

كميته اسكان

02433326798

23

كميته بحران

02433143270

24

گنبد سلطانيه

02435823277

25

غار كتله خور

02434822188

26

موزه رختشويخانه

02433326020

27

موزه مردان نمكي

02433336121