دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397
ليست راهنمايان گردشگري استان

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

مدرک تحصیلی

انگلیسی

عربی

آلمانی

فرانسوی

ترکی

روسی

تلفن همراه

نوع کارت

رویا

آزادی

قنبر

کارشناسی

*

         

9193454408

داخلی

فهیمه

آهنگر

داود

کارشناسی

*

         

.......

داخلی

امیر رضا

اجلی

پرويز

ديپلم

*

         

9192428737

داخلی

شروش

امین

عيسي

....

*

         

9127403301

داخلی

نسیم

اسلامیه

يحيي

كارشناسي

*

         

9125410991

داخلی

رحمن

ابراهیمی

حسن

...

*

         

ـ

داخلی

افشین

امیراحمد

عباد اله

كارشناسي ارشد

*

   

*

*

 

9121410922

داخلی-خارجي

حمید

ابراهیمی

غلامعلي

كارشناسي

*

     

*

 

9122419883

داخلي

مهرداد

احسانی زاد

ابراهيم

ارشد

*

         

9102034900

داخلي-خارجي

سهیلا

آشوری

جعفرقلي

كارشناسي

*

         

ـ

داخلي

محمد

ادیبی

ابوالحسن

كارشناسي

*

         

9370893310

داخلي

حسن

آقاجانلو

محمد علي

كارشناسي ارشد

*

         

9127057501

داخلي

زينب

ايماني

غفار

كارشناسي

*

         

9192779321

داخلي

ايرج

اسدي

محمد علي

كارشناسي

*

         

9126419096

داخلي. خارجي

ناصر

آفرين خمسه

حسن

فوق ديپلم

*

         

9195249725

داخلي.خارجي

گلنوش

انوش

اكبر

كارشناسي

*

         

24-33450919

داخلي

نرگس

امامي

اسمعيل

كارشناس ارشد

*

         

9360925450

داخلي.خارجي

الناز

امين

علي

كارشناسي

*

         

9125426930

داخلي

فروغ

بابلی

حسينعلي

كارشناسي

*

         

9123788202

داخلي

بهروز

بازرگان

رضا

كارشناسي

*

         

ـ

داخلي

سعیده

بهرام کولیایی

جواد

كارشناسي

*

         

.....

...

فروزان

بابلی

حسينعلي

كارداني

*

         

9123768161

داخلي

ابراهیم

باقری

احمدعلي

كارشناسي

*

         

9192429380

داخلی- خارجی(بین المللی)

حسن

باقري

عظمت اله

فوق ديپلم

*

         

9123411689

داخلي

محمد رضا

بايگان

خليل

كارشناسي ارشد

*

         

19127437065

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

بيگدلي

محرمعلي

كارداني كامپيوتر

*

         

9128414557

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدقادر

پناهي

عزت اله

كارشناسي

*

         

9126415403

داخلی- خارجی(بین المللی)

معصومه

تیمورخانی

عباس

كارشناسي

*

         

9126465071

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

تیماره

قربانعلي

كارشناسي ارشد

*

         

4284383922

داخلی- خارجی(بین المللی)

زینب

تقوی

حميد

كارشناسي

*

         

9123415532

داخلي

حسین

تیماره

قربانعلي

ديپلم

*

         

24-33551021

داخلي

ليدا

تهراني

رسول

كارشناسي ارشد

*

         

9193484712

داخلی- خارجی(بین المللی)

داود

ترابي منفرد

محمد ابراهيم

كارشناسي

*

         

9194662833

داخلي

السانا

ثمین نیا

اسماعيل

كارشناسي ارشد

*

         

9127400453

داخلي

فاطمه

ثبوتی

يداله

كارشناسي

*

         

9122417223

 

رسول

جعفری

ياورعلي

كارشناسي

*

     

*

 

9192415502

داخلی- خارجی(بین المللی)

ولی

جعفری

صفر

كارشناسي ارشد

*

         

9121418004

داخلی- خارجی(بین المللی)

مژگان

جعفری

باقر

ارشد

*

         

9125423617

داخلي

فاطمه

جعفري

قنبر

كارشناسي

*

         

9126417109

داخلي

معصومه

جعفري

محمد كريم

كارشناسي

*

         

9127430394

داخلي

الهام

حسنلو

محرمعلي

كارشناسي

*

     

*

 

9125423152

داخلی- خارجی(بین المللی)

فریده

حاتمی

سيف علي

ديپلم

*

         

9127413267

داخلي

سونا

حسنی

احمد علي

ديپلم

*

         

9191442780

داخلي

احد

حسنلو

اكبر

كارشناسي

*

     

*

*

9127411178

داخلی- خارجی(بین المللی)

سیدعلی

حسینی

سيد حمزه

كارداني

*

         

9395424057

داخلي

علي

حمزه لو

عربعلي

كارشناسي

*

*

   

*

 

9121412104

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدحسن

خواصی

مصطفي

كارشناس

*

         

9123410994

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

خلیل مقدم

محمد رضا

كارشناسي

*

         

9380770977

داخلي

نسرین

خدایی

قاسم

كارداني

*

     

*

 

9127405592

داخلی- خارجی(بین المللی)

ماهرخ

خالقي

قاسم

كارشناسي

*

         

9122611869

داخلي

امير

خلخالي

علي

كارشناسي

*

   

*

   

9125415147

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

دانشور

خليل

.....

*

         

9122419070

داخلي

اميد

درويش ملا

محمدزمان

كارشناسي

*

         

9127401044

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

ذوالفقاری

بهرام

كارشناسي

*

         

....

داخلي

شهرزاد

زند

حسن

ديپلم

*

         

9192411284

داخلي

آذر

رزاقی

رضا

كارشناسي

*

 

*

     

9125421950

داخلي

زهرا

رضا خانی

جليل

كارشناسي

*

         

9379705244

داخلي

افسانه

رستمی

علي

كارشناسي

*

         

9395792889

داخلی- خارجی(بین المللی)

سولماز

رحماني زبرجد

احد

كارشناسي

*

         

9359541441

داخلي

مهدي

رضايي تبار

خسرو

كارشناسي

*

         

9196116916

داخلي

بهزاد

رادمان(بارافكن)

جهانگير

كارشناسي

*

         

9197486979

داخلی- خارجی(بین المللی)

سحر

رستمي

احمد

كارشناسي

*

         

9127418812

داخلی- خارجی(بین المللی)

شقایق

سلیمانی

ذبيح اله

ديپلم

*

         

.....

داخلي

الناز

ساسانیان نو

فريدون

كارشناسي

*

         

9193416683

داخلي

علیرضا

سهرابی

محسن

كارشناسي ارشد

*

         

9194144161

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

سینا

غلام عباس

كارشناسي

*

         

9124412687

داخلی- خارجی(بین المللی)

سید حمید

سیدی

ابوالقاسم

فوق ديپلم

*

         

9123422983

داخلي

مهدي

سرابي

قربانعلي

كارشناس

*

         

9126423037

داخلي

سپيده

سهرابي

رحمتعلي

كارشناسي

*

         

9195246212

داخلي

سهند

سعيدي

اميرحسين

كارشناسي ارشد

*

         

9123417492

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

شکرانی

جعفر

كارشناسي

*

         

9122415443

داخلی- خارجی(بین المللی)

مریم

شهروز

هادي

فوق ديپلم

*

         

9122415092

داخلي

مجتبی

شهبازی

محمد حسن

كارشناسي

*

         

9363411520

داخلي

لیلا

صالحی منش

صفرعلي

كارداني

*

         

9193435621

داخلی

عل النقی

صفری

محمد

كارشناسي

*

         

9121411913

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

صنوبری

سلمان

كارشناسي

*

         

9127721903

داخلی- خارجی(بین المللی)

ابراهيم

صادقي

جبرائيل

كارشناسي ارشد

*

         

9357593410

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعيد

صالحي زنجاني

علي اكبر

كارشناسي ارشد

*

         

9198422467

داخلی- خارجی(بین المللی)

منیژه

طاهرخانی

حجت اله

كارشناسي

*

         

9125421289

داخلي

علی

عزیزی

يوسف

كارشناسي

*

         

9125416650

داخلي

الناز

علی محمدی

سعيد

فوق ديپلم

*

         

9358730286

داخلي

حمید

عمادی

غلامحسين

ديپلم

       

*

 

9122411399

داخلی- خارجی(بین المللی)

ناديا

عليخاني

جلال

كرشناسي ارشد

*

         

9127405004

داخلی- خارجی(بین المللی)

جعفر

عبادي

غلامحسين

كارشناسي

*

         

9124413184

داخلي

امير

غريب عشقي

داود

دكتر

*

         

9143510642

داخلی- خارجی(بین المللی)

مجتبي

فتح الله زاده زنجاني

محمدحسن

كارشناسي ارشد

*

         

9199809800

داخلی- خارجی(بین المللی)

شهرام

فداكارافشار

محرمعلي

كارشناسي

*

         

9122425313

داخلی

پيمان

فرامرزي

رحيم

كارشناسي

*

         

9124412684

داخلي

بابك

فرهمنديان

حسين

كارشناسي

*

         

9127725484

داخلی- خارجی(بین المللی)

سمیرا

قربانی

رقيبعلي

كارشناسي

*

         

9122418593

داخلي

محمدرضا

قزلباش

علي

كارشناسي

*

         

....

....

نسیم

قدیمی

ابوطالب

كارشناسي

*

         

9382635519-9191467902

داخلی- خارجی(بین المللی)

عباس

قنبری

وجيه اله

كارشناسي ارشد

*

         

9124142133

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعیده

قدسی

محمود

كارداني

*

         

9102035389

داخلی- خارجی(بین المللی)

یوسف

قاسمی

عباس

كارشناسي

*

*

   

*

 

9126423016

داخلی- خارجی(بین المللی)

امير

قره داغي

مددعلي

كارشناسي

*

         

9386894508

داخلي

حسين

قرباني

علي

كارشناسي

*

         

9354102862

داخلي

اویس

کیانی

اسمعيل

كارشناسي

*

         

9196731030

داخلی- خارجی(بین المللی)

حمیدرضا

کاوندی

احمد

كارشناسي

*

         

9121410640

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمد

کیانی

ابراهيم

كارشناسي

*

         

9125423584

داخلی- خارجی(بین المللی)