دات نت نیوک
شنبه 26 آبان 1397

نام

نام خانوادگی

نام پدر

مدرک تحصیلی

انگلیسی

عربی

آلمانی

فرانسوی

ترکی

روسی

تلفن همراه

نوع کارت

رویا

آزادی

قنبر

کارشناسی

*

         

9193454408

داخلی

فهیمه

آهنگر

داود

کارشناسی

*

         

.......

داخلی

امیر رضا

اجلی

پرويز

ديپلم

*

         

9192428737

داخلی

شروش

امین

عيسي

....

*

         

9127403301

داخلی

نسیم

اسلامیه

يحيي

كارشناسي

*

         

9125410991

داخلی

رحمن

ابراهیمی

حسن

...

*

         

ـ

داخلی

افشین

امیراحمد

عباد اله

كارشناسي ارشد

*

   

*

*

 

9121410922

داخلی-خارجي

حمید

ابراهیمی

غلامعلي

كارشناسي

*

     

*

 

9122419883

داخلي

مهرداد

احسانی زاد

ابراهيم

ارشد

*

         

9102034900

داخلي-خارجي

سهیلا

آشوری

جعفرقلي

كارشناسي

*

         

ـ

داخلي

محمد

ادیبی

ابوالحسن

كارشناسي

*

         

9370893310

داخلي

حسن

آقاجانلو

محمد علي

كارشناسي ارشد

*

         

9127057501

داخلي

زينب

ايماني

غفار

كارشناسي

*

         

9192779321

داخلي

ايرج

اسدي

محمد علي

كارشناسي

*

         

9126419096

داخلي. خارجي

ناصر

آفرين خمسه

حسن

فوق ديپلم

*

         

9195249725

داخلي.خارجي

گلنوش

انوش

اكبر

كارشناسي

*

         

24-33450919

داخلي

نرگس

امامي

اسمعيل

كارشناس ارشد

*

         

9360925450

داخلي.خارجي

الناز

امين

علي

كارشناسي

*

         

9125426930

داخلي

فروغ

بابلی

حسينعلي

كارشناسي

*

         

9123788202

داخلي

بهروز

بازرگان

رضا

كارشناسي

*

         

ـ

داخلي

سعیده

بهرام کولیایی

جواد

كارشناسي

*

         

.....

...

فروزان

بابلی

حسينعلي

كارداني

*

         

9123768161

داخلي

ابراهیم

باقری

احمدعلي

كارشناسي

*

         

9192429380

داخلی- خارجی(بین المللی)

حسن

باقري

عظمت اله

فوق ديپلم

*

         

9123411689

داخلي

محمد رضا

بايگان

خليل

كارشناسي ارشد

*

         

19127437065

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

بيگدلي

محرمعلي

كارداني كامپيوتر

*

         

9128414557

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدقادر

پناهي

عزت اله

كارشناسي

*

         

9126415403

داخلی- خارجی(بین المللی)

معصومه

تیمورخانی

عباس

كارشناسي

*

         

9126465071

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

تیماره

قربانعلي

كارشناسي ارشد

*

         

4284383922

داخلی- خارجی(بین المللی)

زینب

تقوی

حميد

كارشناسي

*

         

9123415532

داخلي

حسین

تیماره

قربانعلي

ديپلم

*

         

24-33551021

داخلي

ليدا

تهراني

رسول

كارشناسي ارشد

*

         

9193484712

داخلی- خارجی(بین المللی)

داود

ترابي منفرد

محمد ابراهيم

كارشناسي

*

         

9194662833

داخلي

السانا

ثمین نیا

اسماعيل

كارشناسي ارشد

*

         

9127400453

داخلي

فاطمه

ثبوتی

يداله

كارشناسي

*

         

9122417223

 

رسول

جعفری

ياورعلي

كارشناسي

*

     

*

 

9192415502

داخلی- خارجی(بین المللی)

ولی

جعفری

صفر

كارشناسي ارشد

*

         

9121418004

داخلی- خارجی(بین المللی)

مژگان

جعفری

باقر

ارشد

*

         

9125423617

داخلي

فاطمه

جعفري

قنبر

كارشناسي

*

         

9126417109

داخلي

معصومه

جعفري

محمد كريم

كارشناسي

*

         

9127430394

داخلي

الهام

حسنلو

محرمعلي

كارشناسي

*

     

*

 

9125423152

داخلی- خارجی(بین المللی)

فریده

حاتمی

سيف علي

ديپلم

*

         

9127413267

داخلي

سونا

حسنی

احمد علي

ديپلم

*

         

9191442780

داخلي

احد

حسنلو

اكبر

كارشناسي

*

     

*

*

9127411178

داخلی- خارجی(بین المللی)

سیدعلی

حسینی

سيد حمزه

كارداني

*

         

9395424057

داخلي

علي

حمزه لو

عربعلي

كارشناسي

*

*

   

*

 

9121412104

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمدحسن

خواصی

مصطفي

كارشناس

*

         

9123410994

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

خلیل مقدم

محمد رضا

كارشناسي

*

         

9380770977

داخلي

نسرین

خدایی

قاسم

كارداني

*

     

*

 

9127405592

داخلی- خارجی(بین المللی)

ماهرخ

خالقي

قاسم

كارشناسي

*

         

9122611869

داخلي

امير

خلخالي

علي

كارشناسي

*

   

*

   

9125415147

داخلی- خارجی(بین المللی)

محسن

دانشور

خليل

.....

*

         

9122419070

داخلي

اميد

درويش ملا

محمدزمان

كارشناسي

*

         

9127401044

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

ذوالفقاری

بهرام

كارشناسي

*

         

....

داخلي

شهرزاد

زند

حسن

ديپلم

*

         

9192411284

داخلي

آذر

رزاقی

رضا

كارشناسي

*

 

*

     

9125421950

داخلي

زهرا

رضا خانی

جليل

كارشناسي

*

         

9379705244

داخلي

افسانه

رستمی

علي

كارشناسي

*

         

9395792889

داخلی- خارجی(بین المللی)

سولماز

رحماني زبرجد

احد

كارشناسي

*

         

9359541441

داخلي

مهدي

رضايي تبار

خسرو

كارشناسي

*

         

9196116916

داخلي

بهزاد

رادمان(بارافكن)

جهانگير

كارشناسي

*

         

9197486979

داخلی- خارجی(بین المللی)

سحر

رستمي

احمد

كارشناسي

*

         

9127418812

داخلی- خارجی(بین المللی)

شقایق

سلیمانی

ذبيح اله

ديپلم

*

         

.....

داخلي

الناز

ساسانیان نو

فريدون

كارشناسي

*

         

9193416683

داخلي

علیرضا

سهرابی

محسن

كارشناسي ارشد

*

         

9194144161

داخلی- خارجی(بین المللی)

ساناز

سینا

غلام عباس

كارشناسي

*

         

9124412687

داخلی- خارجی(بین المللی)

سید حمید

سیدی

ابوالقاسم

فوق ديپلم

*

         

9123422983

داخلي

مهدي

سرابي

قربانعلي

كارشناس

*

         

9126423037

داخلي

سپيده

سهرابي

رحمتعلي

كارشناسي

*

         

9195246212

داخلي

سهند

سعيدي

اميرحسين

كارشناسي ارشد

*

         

9123417492

داخلی- خارجی(بین المللی)

علیرضا

شکرانی

جعفر

كارشناسي

*

         

9122415443

داخلی- خارجی(بین المللی)

مریم

شهروز

هادي

فوق ديپلم

*

         

9122415092

داخلي

مجتبی

شهبازی

محمد حسن

كارشناسي

*

         

9363411520

داخلي

لیلا

صالحی منش

صفرعلي

كارداني

*

         

9193435621

داخلی

عل النقی

صفری

محمد

كارشناسي

*

         

9121411913

داخلی- خارجی(بین المللی)

فاطمه

صنوبری

سلمان

كارشناسي

*

         

9127721903

داخلی- خارجی(بین المللی)

ابراهيم

صادقي

جبرائيل

كارشناسي ارشد

*

         

9357593410

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعيد

صالحي زنجاني

علي اكبر

كارشناسي ارشد

*

         

9198422467

داخلی- خارجی(بین المللی)

منیژه

طاهرخانی

حجت اله

كارشناسي

*

         

9125421289

داخلي

علی

عزیزی

يوسف

كارشناسي

*

         

9125416650

داخلي

الناز

علی محمدی

سعيد

فوق ديپلم

*

         

9358730286

داخلي

حمید

عمادی

غلامحسين

ديپلم

       

*

 

9122411399

داخلی- خارجی(بین المللی)

ناديا

عليخاني

جلال

كرشناسي ارشد

*

         

9127405004

داخلی- خارجی(بین المللی)

جعفر

عبادي

غلامحسين

كارشناسي

*

         

9124413184

داخلي

امير

غريب عشقي

داود

دكتر

*

         

9143510642

داخلی- خارجی(بین المللی)

مجتبي

فتح الله زاده زنجاني

محمدحسن

كارشناسي ارشد

*

         

9199809800

داخلی- خارجی(بین المللی)

شهرام

فداكارافشار

محرمعلي

كارشناسي

*

         

9122425313

داخلی

پيمان

فرامرزي

رحيم

كارشناسي

*

         

9124412684

داخلي

بابك

فرهمنديان

حسين

كارشناسي

*

         

9127725484

داخلی- خارجی(بین المللی)

سمیرا

قربانی

رقيبعلي

كارشناسي

*

         

9122418593

داخلي

محمدرضا

قزلباش

علي

كارشناسي

*

         

....

....

نسیم

قدیمی

ابوطالب

كارشناسي

*

         

9382635519-9191467902

داخلی- خارجی(بین المللی)

عباس

قنبری

وجيه اله

كارشناسي ارشد

*

         

9124142133

داخلی- خارجی(بین المللی)

سعیده

قدسی

محمود

كارداني

*

         

9102035389

داخلی- خارجی(بین المللی)

یوسف

قاسمی

عباس

كارشناسي

*

*

   

*

 

9126423016

داخلی- خارجی(بین المللی)

امير

قره داغي

مددعلي

كارشناسي

*

         

9386894508

داخلي

حسين

قرباني

علي

كارشناسي

*

         

9354102862

داخلي

اویس

کیانی

اسمعيل

كارشناسي

*

         

9196731030

داخلی- خارجی(بین المللی)

حمیدرضا

کاوندی

احمد

كارشناسي

*

         

9121410640

داخلی- خارجی(بین المللی)

محمد

کیانی

ابراهيم

كارشناسي

*

         

9125423584

داخلی- خارجی(بین المللی)

مینا

کرمی زنجانی

مهدي