دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

شوراي فني اداره كل : 

شرح وظائف : 
1- تهيه بررسي و تاييد شرح خدمات پروژه هاي اجرايي و نيز بررسي و تصويب كليه طرح هاي مطالعاتي انجام شده در اداره كل توسط مهندسين مشاور و پيمانكاران
2- تشكيل كارگروه بررسي و تصويب پروژه ها و مطالعات
3- نظارت عاليه فني بر پروژه ها
4- بررسي مشكلات فني طرح هاي مطالعاتي و اجرايي و ارائه پيشنهادات
5- بررسي بخش فني مناقصه و آلبوم نقشه ها
6- رسيدگي به موارد اختلاف و ادعاها، رفع مغايرت ها و ابهامات قراردادي طرح ها و نيز تشكيل هيئت هاي خاتمه و يا فسخ قرارداد
7- تشكيل كمسيون هاي تخصصي و كميته ها و پنل هاي فني از طريق بكارگيري مشاورين، ارزيابان و متخصصين حقيقي و حقوقي
8- بررسي و تصويب قيمتهاي جديد، جدول تغيير مقادير، تمديد مدت پيمان، تغييرات اساسي طرح ها
9- كنترل و تاييد صورت وضعيت هاي قطعي(كاركرد و تاييد)
10- انجام طرح هاي موردي
11- پيگيري و نظارت بر تصويب مراحل مختلف مطالعاتي و اجرايي طرح ها
12- سازماندهي و نظارت بر تصويب طرح هاي جديد و ارائه پيشنهاد به مراجع ذيربط
13- انجام ساير وظايف مرتبط با امور محوله در حيطه قوانين ، مقررات ، مسئوليت ها و اختيارات

 

 

اعضاء شوراي فني: 

 

نام نام خانوادگي

عکس

سمت

يحيي رحمتي
رييس شورا
دكتر مهدي مجابي
 
عضو شورا
دكتر موسي انيران
 
عضو شورا
مهرداد عسگريان
دبير شورا
اسمعيل نظري خوشكار
كارشناس معماري
مهدي غلامي
كارشناس ارشد معماري
محمد رضا محمدپور
كارشناس معماري
ابوالفضل عالي
دكترا باستان شناسي
عليرضا عباسي
كارشناس معماري
فاطمه قاسملو
كارشناس ارشد مرمت بنا
ندا كنعاني
كارشناس ارشد مرمت اشياء