دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

شوراي ثبت و حرائم

وظائف : 
1- بررسي و كارشناسي پرونده هاي تهيه شده پبت آثارمنقول ، غير منقول ، طبيعي ، معنوي توسط مشاورين يا كارشناسان اداره كل و رفع ايرادات احتمالي و پيشنهاد جهت بهتر شدن كيفيت پرونده هاي ثبتي
2- تنظيم صورتجلسات كارشناسي و ارسال به شوراي ثبت سازمان
3- بررسي پرونده هاي پيشنهادي عرصه و حريم بناها و تپه ها و محوطه هاي تاريخي تهيه شده توسط مشاوران يا كارشناسان اداره كل و رفع ايرادات احتمالي و پيشنهاد جهت بهتر شدن كيفيت پرونده هاي تعيين حريم.
4- تنظيم صورتجلسات كارشناسي تعيين حريم و ارسال به شوراي حرائم سازمان
5- بررسي تخلفات انجام شده در آثار ثبت شده و داراي حريم مصوب در تپه ها و محوطه ها و بناهاي تاريخي شهري و روستايي و تصميم گيري در خصوص آنها.

 

 

اعضاء شوراي ثبت و حرائم استان زنجان 

نام نام خانوادگي

سمت 

عكس

يحيي رحمتي
مدير كل 
رئيس شورا
مهرداد عسگريان
معاون ميراث فرهنگي
دبير شورا
ابوالفضل عالي 
مسئول ثبت
مهدي غلامي 
عضو شورا
رضا محمدپور
عضو شورا
فاطمه قاسملو
عضو شورا
حامد بيگدلي
عضو شورا
رضا ميرزايي پور
عضو شورا