دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

شوراي راهبردي موزه ها و اموال منقول فرهنگي-تاريخي

 

اهداف: 

الف) هماهنگي و همسويي با ستاد مركزي در امور مربوط به موزه ها و اموال منقول فرهنگي - تاريخي
ب) سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص موزه ها و اموال منقول فرهنگي - تاريخي در استان
ج) ارتقاء سطح كيفي و دانش موزه داري در موزه هاي استان (در راستاي استاندارد سازي موزه ها)
د) ارتقاء سطح علمي و حرفه اي پرسنل مرتبط با موزه ها
ح) آمايش استاني موزه ها

 

 

وظائف شوراي راهبردي: 

1- بررسي و تطبيق طرح ها با شرح خدمات مصوب
2- بررسي و تصويب كليه طرح هاي محتوايي، فني موزه ها در استان و ارسال آن به اداره كل موزه ها جهت تصويب نهايي
3- بررسي و تصويب برنامه سالانه در رابطه با راه اندازي موزه هاي جديد، تجهيز موزه هاي موجود،برنامه ساماندهي اموال، حفاظت و مرمت اشياء، برگزاري نمايشگاه و همايش ها و دوره هاي آموزشي با محوريت موزه هاي استان
4- پيش بيني اعتبار مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي سالانه از منابع تملك دارايي هاي سرمايه اي و استاني جهت اعلام به اداره كل موزه ها
5- نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي سالانه و ارزيابي آن در موزه ها
6- نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره از معاونت ميراث فرهنگي
7- تشكيل جلسات بر حسب نياز و اعلام نتايج به صورت ماهانه به اداره كل موزه ها
8- هماهنگي و انجام پيگيري هاي مستمر از سوي كميته، نسبت به نهايي نمودن طرح هاي ارسالي به ستاد تا اجرايي نمودن آنها
9- شناسايي و حمايت از بخش خصوصي و برنامه ريزي در خصوص استفاده از پتانسيل اين بخش در عرصه موزه داري (مجموعه داران و موزه هاي خصوصي)
10- كمك به اجراي سياست هاي كلان معاونت ميراث فرهنگي در واگذاري موزه هاي قابل واگذاري به ساير ارگانها يا نهادهاي دولتي، غير دولتي يا بخش خصوصي
11- ساير امور مرتبط با موزه ها (چارت، پرسنل، ساختاري و غيره ...)

 

 

 

اعضاء شوراي راهبردي موزه ها و اموال منقول فرهنگي - تاريخي استان زنجان

 

نام نام خانوادگي
سمت
عكس
مهرداد عسگريان
معاون ميراث فرهنگي
رئيس شورا
پرستو قاسمي
مسئول موزه ها
دبير شورا
نسرين نظري
نماينده مالي

اسمعيل نظري خوشكار

كارشناس فني

ابوالفضل عالي

كارشناس اموال

پرستو قاسمي

كارشناس موزه داري

ندا كنعاني

كارشناس مرمت اشياء

فاطمه قاسملو

كارشناس مرمت بنا

رضا ميرزايي پور

كارشناس حقوقي