دات نت نیوک
جمعه 03 فروردین 1397
 
معاونت ميراث فرهنگي:
این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان زنجان قرار دارد وظیفه اصلی معاونت شناسایی ،ثبت ،حفاظت ،مرمت ،احیاء ،پژوهش ومعرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد ودر امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد معاونت های میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل به معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند . 
این معاونت در استان زنجان شامل بخشهای زیر است :
1-شناسایی وثبت آثار تاریخی ملموس ، ناملوس وطبیعی

2-حفاظت ومرمت بناها واشیاء تاریخی فرهنگی

3-باستان شناسی

4-موزه ها واموال تاریخی وفرهنگی

5-کنترل ونظارت فنی پروژه ها

اهم فعالیت های این معاونت عبارتست از :

1- برنامه ریزی امور معاونت

2-پاسخگویی به استعلام های احداث واحدهای تولیدی در اراضی استان

3-پاسخگویی به استعلام شهرداری های شهرهای دارای بافت ،بنا،تپه ومحوطه های تاریخی استان

4-بازدید کارشناس از آثار تاریخی سطح استان

5- تهیه شرح خدمات پروژه های پیمانی وامانی حوزه میراث فرهنگی

6-تشکیل جلسه های شورای فنی ،شورای ثبت وحرایم ،شورای موزه ها

7-شرکت درجلسه های کمیته کار ،کمسیون ماده پنج شهرستانها ومرکز استان ،گروه کارشناسی امور زیربنایی استان وشرکت در جلسه های ستادی سازمان از قبیل شورای فنی ،شورای ثبت و...

8-کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی ارجاعی از مراجع قضایی وانتظامی

9-تهیه شرح خدمات پروژه های پژوهشی ومرمتی

10-تحویل موقت وقطعی پروژه های میراث فرهنگی

11-نظارت وکنترل بر ساخت وسازهای مجاور عرصه ها وحرایم تاریخی استان

12-شرکت در دوره های آموزشی اداری وفنی

13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سازمان مرکزی واستانداری ودستگاههای اجرایی استان و...

14- ایجاد تفاهم نامه بین مالکین بناهای تاریخی واداره کل در خصوص مشارکت در مرمت واحیاء بناهای تاریخی جهت اعطای کمک های بلاعوض سازمان

15-تهیه گزارش عملکرد سه ماهه ، شش ماهه ویکساله معاونت به سازمان

16-ارائه آمار واطلاعات حوزه میراث فرهنگی به سازمان مرکزی واستانداری

پرسنل درحال فعالیت این معاونت در استان به شرح زیر است :

1-مهرداد عسگریان معاونت میراث فرهنگی

2-ابراهیم محمدی جانشین معاونت وباستان شناس

3-ابوالفضل عالی مسئول ثبت آثار وپژوهش

4- پرستو قاسمی مسئول امور موزه های اداره کل

5-مهندس اسماعیل نظری مسئول دفتر فنی معاونت

6-مهندس محمد رضا محمد پور کارشناس بافت وحرائم

7- مهندس مهدی غلامی کارشناس فنی

8-مهندس علیرضا عباسی کارشناس فنی

9- مهندس حمید رضا خوشدلی مرمت بنا

10- مهندس مرتضی خدایاری کارشناس فنی

11- ندا کنعانی مسئول کارگاه مرمت اشیاء

12-جواد محمدی امین اموال فرهنگی

13-پرویز باباخانی مرمت کار آثار

14-محمد رضا بابایی پشتیبانی موزه ذوالفقاری

15-علی شکوری پشتیبانی موزه رختشویخانه

16-الهه رجبی راهنمای موزه رختشویخانه

 ........................................................................................................................

شرح وظايف پستهاي سازماني معاونت ميراث فرهنگي

عنوان پست: معاون میراث فرهنگی
شرح وظایف:
- برنامه ریزی، تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
- برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیر منقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، کنوانسیونهای ملی درخصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان
- فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیر منقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه
- برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرایی پایگاههای میراث فرهنگی استان
- همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری
- تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
- ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمایی آنها


عنوان پست: باستان شناس
شرح وظایف:
- برنامه ریزی باستان شناسی در چارچوب ضوابط و اهداف تعیین شده
- بررسی آثار مکشوفه و تعیین مشخصات آثار مذکور و طبقه بندی آنها در راستای وظایف سازمان استان
- تعیین و تشخیص قدمت آثار و اشیاء تاریخی، فرهنگی و هنری موجود در سطح استان
- انجام مطالعات و بررسیهای لازم در خصوص آثار و اشیاء موجود در دیگر کشورها و تعامل اطلاعات در این زمینه با آنها با هماهنگی سازمان مرکزی
- تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز باستان شناسی و اعلام آن به پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری
- همکاری با گروه های علمی به منظور تحقیق و بررسی در آثار و اشياء باستانی، تاریخی موجود در استان
- تهیه، تدوین و تنظیم گزارش های لازم از فعالیت های شناسی استان برای مقامات و مسئولین ذیربطعنوان پست: کارشناس هماهنگی امور پایگاهها
شرح وظایف:
- تهیه و تدوین طرحهای اجرایی و پژوهشی مورد نیاز جهت اجراء در پایگاههای میراث فرهنگی استان
- شناخت مسایل و مشکلات اجرایی پایگاههای میراث فرهنگی استان
- پیش بینی ساز و کارهای لازم برای رفع موافع و مشکلات موجود در پایگاهها میراث فرهنگی استان و جلوگیری از بروز آنها
- تعامل و برقراری ارتباط با مدیریت امور پایگاهها به منظور هماهنگی در انجام امور پایگاههای استان
- بررسی پیرامون قابلیت های پایگاههای استان در جذب گردشگران داخلی و خارجی
- انجام اقدامات لازم به منظور تهیه طرح های گردشگری در پایگاههای میراث فرهنگی استان
- همکاری و تعامل با حوزه معاونت گردشگری و پایگاههای میراث فرهنگی استان جهت توسعه گردشگری
- فراهم آوردن شرایط و زمینه های لازم برای ارتباط و تعامل مستمر پایگاههای میراث فرهنگی استان با پایگاههای میراث فرهنگی سایر استان هاعنوان پست: کارشناس ثبت آثار
شرح وظایف:
- مطالعه و بررسی پیرامون آثار منقول و غیر منقول و همچنین بافتهای تاریخی موجود در استان و شناسایی آثار واجد شرایط ثبت در فهرست آثار جهانی و ملی
- بررسی و تعیین میراث های طبیعی و معنوی موجود در استان که واجد شرایط ثبت در فهرست ملی و جهانی می باشند.
- تهیه و تنظیم پیشنهادهای مربوط به ثبت آثار منقول و غیر منقول تاریخی، فرهنگی و میراث های طبیعی و معنوی واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی و جهانی جهت ارسال به دفتر ثبت آثار
- مطالعه ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به ثبت آثار منقول و غیر منقول تاریخی، بافت های و میراث های طبیعی و معنوی و رعایت و اجرای آنها در انجام بررسی های مربوط
- تهیه آمار و فهرست های جامع و دایره المعارف آثار منقول و غیر منقول، بافت های تاریخی و میراث طبیعی و معنوی استان
- تعامل و همکاری با کارشناسان ذی ربط در دفتر ثبت آثار
- ارائه گزارش های تخصصی لازمعنوان پست: کارشناس مسئول مرمت
شرح وظایف:
- برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های مرمت آثار تاریخی- فرهنگی موجود در استان
- اجرای طرح ها و برناه های عملیاتی مربوط به مرمت آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
- اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص مرمت آثار و بناهای تاریخی
- هدایت و حمایت بخش خصوص جهت جلب مشارکت آنها در امور مرمت آثار و بناهای تاریخی
- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های مربوط در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در رابطه با بناها و محوطه های تاریخی
- اجرای طرحهای راهبردی و اضطراری برای مرمت آثار و محوطه های تاریخی استان
- تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
- تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های عملیاتی در خصوص مرمت آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذی ربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
- انجام اقدامات لازم درخصوص مرمت بناهای تاریخی که در اختیار بخش غیر دولتی است
- تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
- نظارت بر فعالیت کارشناسان تحت نظرعنوان پست: کارشناس مرمت
شرح وظایف:
- برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های مرمت آثار تاریخی- فرهنگی موجود در استان
- اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به مرمت آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
- اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص مرمت آثار و بناهای تاریخی
- هدایت و حمایت بخش خصوصی جهت جلب مشارکت آنها در امور مرمت آثار و بناهای تاریخی
- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های مربوط در اجرای طرح های و پروژه های عمرانی در رابطه با بناهای تاریخی
- اجرای طرحهای راهبردی و ضطراری برای مرمت آثار و محوطه های تاریخی استان
- تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
- تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های عملیاتی در خصوص مرمت آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذی ربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
- انجام اقدامات لازم در خصوص مرمت بناهای تاریخی که در اختیار بخش غیر دولتی است
- ارائه گزارش های تخصصی لازمعنوان پست: کارشناس حفاظت از اموال
شرح وظایف:
- تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز جهت حفاظت از اموال منقول و اشياء تاریخی موجود در استان
- مستندسازی و تهیه شناسنامه مورد نیاز برای منقول تاریخی استان براساس ضوابط و دستوالعمل های ابلاغی
- شناسایی و مرمت اموال منقول تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی
- شناسایی آثار هنری و تاریخی موجود در مجموعه های خصوصي استان
- نظارت بر چگونگی تغییر محل نگهداری و نحوه جابجایی اموال منقول تاریخی- فرهنگی و اسناد مربوط به آنها
- رعایت و اجرای موازین پیش بینی شده در آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی در خصوص اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار دستگاههای ذی رط می باشد
- ارائه راهنمایی های فنی در خصوص مرمت و نگهداری آثار هنری و تاریخی که در مجموعه های خصوصی نگهداری می شود، به صاحبان آنها
- تهیه گزارش های تخصصی لازمعنوان پست: کارشناس مسئول حفظ و احیاء آثار تاریخی
شرح وظایف:
- برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء بناها و محوطه های تاریخی استان
- اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
- اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء آثار و بناهای تاریخی
- تهیه و اجرای طرحهای راهبردی و اضطراری برای حفاظت از بناهای تاریخی کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران های اجتماعی
- هدایت و حمایت بخش غیر دولتی جهت جلب مشارکت آنها در امور حفظ و احیاء آثار تاریخی
- تهیه و تدوین طرح های مستندسازی، آسیب شناسی، حفاظت و احیاء بناهای تاریخی استان
- تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
- تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی در خصوص حفظ و احیاء آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذی ربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
- انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیر دولتی است
- تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
- نظارت برفعالیت کارشناسان تحت نظر


عنوان پست: کارشناس حفظ و احیاء آثار تاریخی
شرح وظایف:
- برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء بناها و محوطه های تاریخی استان
- اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
- اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء آثار و بناهای تاریخی
- تهيه و اجرای طرحهای راهبردی و اضطراری برای حفاظت از بناهای تاریخی کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران های اجتماعی
- هدایت و حمایت بخش غیر دولتی جهت جلب مشارکت آنها در امور حفظ و احیاء آثار تاریخی
- تهیه و تدوین طرح های مستندسازی، آسیب شناسی، حفاظت و احیاء بناهای تاریخی استان
- تعامل و همکاری با پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
- تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی در خصوص حفظ و احیاء آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذی ربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
- انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیر دولتی است
- تهیه گزارش های تخصصی لازم


عنوان پست: مرمت کار آثار هنری
شرح وظایف:
- بررسی و تشخیص آثار هنری موجود در شهرستان که نیاز به مرمت دارد
- تعیین و اعلام لوازم و مصالح مورد نیاز جهت مرمت آثار هنری موجود در سطح استان
- مرمت آثار هنری در چارچوب طرح های عملیاتی مصوب
- مرمت آثار هنری موجود در سطح استان در موارد ضروری
- رعایت ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به مرمت آثار هنری
- انجام سایر امور مربوط به مرمت آثار هنری که از سوی مقام مافوق ارجاع می شود


عنوان پست: مراقب آثار تاریخی و فرهنگی
شرح وظایف:
- حفظ و حراست از بناها، محوطه ها و امال تاریخی- فرهنگی و نظایر آن طبق دستورات صادره
- انجام پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از خرابی و ایجاد هرگونه ضرر و زیان به اموال تاریخی- فرهنگی و نیز سرقت و سایر سوء استفاده های احتمالی
- اطلاع فوری حوادث ناگهانی و غیر مترقبه به ماموران یگان حفاظت و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه
- گشت زنی و سرکشی به ابنیه و اموال محوطه ها در طول مدت نگهبانی
- کنترل ورود و خروج افراد و وسایط نقلیه، اثاثیه، اشياء و تجهیزات و سایر کالاها و ثبت آنها در دفاتر مربوطه
- تهیه گزارش از چگونگی وظایف انجلم شده در مدت نگهبانی و شرح وقایع پیش آمده به مقامات مافوق
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط


عنوان پست: کارشناس مسئول شهرستان
شرح وظایف:
- نظارت بر اجرای برنامه های لازم در زیمنه حفظ، نگهداری و بهره برداری از ابنیه ها و بناهای تاریخی شهرستان و تاسیسات سیاحتی موجود در آن
- برنامه ریزی به منظور بازدید عمومی از اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان و نظارت بر اجرای برنامه مزبور
- حفظ و صیانت از اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان و ارائه گزارشات لازم به مسئولین استان در این ارتباط
- ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و بهبود فعالیت های گردشگری در شهرستان با توجه به جاذبه های توریستی موجود در شهرستان
- همکاری با کارشناس استان در رابطه با انجام وظایف و ماموریت های محوطه
- بررسی و اعلام نظر درخصوص طرحها و برنامه های مربوط به امور فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان براساس خط مشی و هدفهای پیش بینی شده
- بازدید از مراکز و موسسات مربوط به جلب و جذب گردشگران و ارائه نقطه نظرات لازم به منظور بهبود ارائه خدمات آنها
- نظارت بر انجام امور اداری و مالی شهرستان در چارچوب اختیارات مفوضه و سعی اهتمام در انجام بهینه آنها
- هدایت، نظارت و راهنمایی کارکنان تحت نظر در سطح شهرستان به منظور انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریت ها
- شرکت در انجمن ها، شوراهای مربوط به امور تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در مراجع و مجامع ذیربط شهرستان به عنوان نماینده سازمان
- انجام سایر وظایف و ماموریت های محوله از سوی اداره كل استان