دات نت نیوک
یکشنبه 27 آبان 1397
تپه ي آرانج
نام مكان : تپه آرانج
موقعيت : طول جفرافيايي : 49  16  782
        عرض جغرافيايي : 3 6  22  482
ابعاد شمال به جنوب : 75 متر
شرق به غرب : 80 متر
بلندي : 8 متر
مساحت :  6000 متر مربع
بلندي از سطح دريا :             1739
نشاني‌ : 700 متري غرب روستاي آرانج
روستاي آرانج در قسمت پايين ارتفاعات و در انتهاي دره اي سرسبز واقع است كه رودخانه اي نيز از آن عبور مي كند. حدود 700 متري شمال روستا، در منطقه اي كوهستاني، روي يكي از بلنديهاي طبيعي، آثار و بقاياي استقرار مشاهده مي شود.

 

 

 

 

 
آينه لر داشه
نام مكان : آينه لر داشه
موقعيت : طول جغرافيايي :49  12  135                       
  عرض جغرافيايي : 3 6  17  519
ابعاد : شمال به جنوب : 320 متر             
 شرق به غرب : 260 متر
مساحت : 83200 متر مربع                                   
 بلندي از سطح دريا :            1891
نشاني : 800 متري شمال روستاي خليفه لو
محوطه معروف به آينه لر داشه، محوطه باستاني بزرگي است كه در سمت شمال روستاي خليفه لو و جنوب ارتفاعات سنگ گرانيتي خليفه لو واقع است. شيب محوطه از سمت شمال به جنوب است. در شمال محوطه تپه بلندي وجود دارد كه قسمتهايي از آن را صخره هاي بزرگ گرانيتي تشكيل مي دهد
بطور كلي اين محوطه در ميان دره اي عريض و سر سبز قرار گرفته است بطوري كه از سمت غرب و شرق و شمال ارتفاعات محوطه را در مي گيرد و تنها از سمت جنوب است كه بعد از باغات و حدود 800 متر به روستاي خليفه لو مي رسد. در سمت جنوب غرب محوطه مظهر قنات اصلي روستا قرار دارد. در سمت شرق محوطه در دامنه كوه آثاري از لاشه سنگهاي بزرگ ديده مي شود كه تقريباً بصورت منظم در كنار همديگر چيده شده اند.
قسمتهاي زيادي از محوطه مورد كاوش غير مجاز قرار گرفته است. همچنين عبور جاده خاكي معدن از سمت شرق محوطه باعث تخريب بيش از حد اين محوطه بزرگ شده است.آثار استقراري اين مكان معرف استقراري دائمي مي باشد.
سفال : سفالهاي جمع آوري شده را مي توان در دو گروه سفالهاي ساده و لعابدار تقسيم بندي نمود. سفالهاي لعابدار عموماً با خميره هاي نخودي و قرمز ساخته شده اند. رنگ لعاب سفالها سبز، سبز روشن، فيروزه اي، آبي و شيري سفيد است.

 

 

 

 

 

قينرجه (اومار)

نام مكان : قينرجه (اومار)
موقعيت : طول جغرافيايي : 48  59  128                   
 عرض جغرافيايي : 36  10  393
ابعاد :شمال به جنوب : 125 متر        
 شرق به غرب : 230 متر         
 بلندي : 20 متر
مساحت : 28750 متر مربع                          
 بلندي از سطح دريا :  2058
       نشاني : حدود 4 كيلومتري شمال روستاي زره باش.
تپه بزرگ و مرتفعي است كه در ميان ناهمواری ها و ارتفاعات شمال روستاي زره باش و جنوب روستاي فلج قرار گرفته است.
جهت تپه تقريباً شرقي - غربي است و بلندترين نقطه آن بخش مركزي تپه است. از سمت جنوب به رودخانه اي فصلي منتهي مي شود. از شمال زمينهاي ناهموار زراعي و از شرق و غرب نيز پستي و بلنديها و تپه ماهورها آنرا احاطه مي كند. بر سطح تپه مقادير زيادي لاشه سنگ و سفال پراکنده است. بخشهايي از سطح و دامنه هاي تپه حفاري شده است. احتمالاً اين مكان، يك محوطه استقراري دائمي بوده است.
سفال : سفالهاي جمع آوري شده در دو نوع لعاب دار و بدون لعاب هستند. نمونه هاي بدون لعاب عموماً چرخساز با ماده معدني مي باشند.
 
 
 
 

قيزلار قلعه سي

نام مكان : قيزلار قلعه سي
موقعيت : طول جغرافيايي :  49  11  300
عرض جغرافيايي : 3 6  18  261
ابعاد : شمال به جنوب : 115 متر
شرق به غرب : 100متر
بلندي : 25 متر
مساحت : 11500 متر مربع
بلندي از سطح دريا :  1885
نشاني : 500 متري شمال روستاي پلاس ،كنار جاده خاكي
شمال روستاي پالاس را ارتفاعات بلندي در بر گرفته است. ايــــــن ارتفاعات را عموماً صخره هاي گرانيتي پوشانده است. در ميان ارتفاعات دره اي سرسبز وجود دارد كه در وسط آن رودخانه اي جاري است. روستاي پالاس نيز در همين دره و در محلي كه دره به دشت مي رسد واقع است. در سمت شمال روستا و در سمت غرب دره، در دامنه ارتفاعات تپه نسبتاً مرتفعي وجود دارد كه بر دامنه آن سنگهاي گرانيتي كوچك و بزرگ قابل مشاهده است.
په از سمت شمال به ارتفاعات محدود است. از سمت جنوب به جاده خاكي و سپس دره، از سمت شرق به جاده و از غرب نيز به ارتفاعات منتهی مي شود.شيب تپه نسبت به زمينهاي اطراف نسبتاً تند است. بر سطح تپه مقادير زيادي سفال و لاشه سنگ موجود است كه ميزان آنها در سطح تپه (قسمت فوقاني)بيشتر است. بخشهاي زيادي از دامنه ها و سطح تپه مورد حفاري غير مجاز قرار گرفته كه در نتيجه آن در برخي نواحي آثار و بقاياي معماري لاشه سنگي نمايان شده است.
قيزلار قلعه سي مي بايست قلعه اي كوچك يا محل ديده باني باشد.
سفال : خميره سفالها در رنگهاي قرمز، قهوه اي و در مواردي خاكستري است. بيشتر سفالها چرخساز هستند و ماده چسباننده معدنی دارند.

 

 

 

 

كوپ سينيدران 1

نام مكان : كوپ سينيدران 1
موقعيت : طول جغرافيايي : 49  13  347
عرض جغرافيايي :  36  22  153
ابعاد : شمال به جنوب : 70 متر
شرق به غرب : 60 متر
مساحت : 4200 متر مربع
بلندي از سطح دريا :   2034
نشاني : حدود 2 كيلومتري شمال غرب مغول آباد،در مسير مغول آباد  - اينجليين.
تپه تقريباً مدور و طبيعي است كه بر سطح فوقاني آن آثار و بقاياي استقرار انساني ديده مي شود. تپه در مسير راه اينجليين و در سمت راست آن قرار گرفته است. از سمت شمال به ارتفاعات، از شرق و جنوب به دره هاي اطــــراف و از طـــــرف غرب به جاده خــــاكي منتهي مي شود.
بلندترين قسمت تپه، بخش فوقاني آن است كه امروزه شخم خورده است. بر سطح تپه مقاديري سفال و لاشه سنگ به چشم مي خورد آثار موجود دراين تپه معرف استقراري دائمي مي باشد.
سفال : نمونه هاي جمع آوري شده، عموماً سفالهاي خشني هستند كه با خميره قرمز و قهوه اي و در مواردي نخودي ساخته شده اند.

 

 

 

 

كوپ سينيدران 2

نام مكان : كوپ سينيدران 2
موقعيت :طول جغرافيايي :  49  13  356                  
 عرض جغرافيايي :     36  41  182
ابعاد : شمال به جنوب : 100 متر                
شرق به غرب : 60 متر
مساحت : 4000 متر مربع                                   
 بلندي از سطح دريا  :             2029
نشاني : حدود 2 كيلومتري شمال غرب مغول آباد
كوپ سينيدران 2 نيز تپه اي طبيعي است كه روي آن بقاياي استقرار ديده مي شود. اين محوطه در سمت غرب جاده خاكي و جنوب غرب كوپ سينيدران 1 قرار گرفته است. تپه از سمت شرق به جاده خاكي و از غرب به دره اي عميق محدود است. از شمال بعد از ناهمواريها به ارتفاعات محدود مي شود و از طرف جنوب نيز به دره هاي مجاور مي رسد.آثار و بقاياي استقراري شامل لاشه سنگ و سفال می باشد که در بلندترين قسمت تپه پراکنده است.
استقرار در اين محل نيز مي بايست بصورت دائم بوده باشد.
قدمت : دوران اشكاني-ساساني
 
 
 
 

گوي تپه 1

نام مكان : گوي تپه 1
موقعيت : طول جغرافيايي : 49  15  212           
 عرض جغرافيايي :  36  17  733
ابعاد : شمال به جنوب : 200 متر 
  شرق به غرب : 180 متر   
  بلندي : 25 متر تا رودخانه
مساحت : 36000 متر مربع                               
بلندي از سطح دريا :   1796
نشاني : 300 متري شرق روستاي ويهستان عليا
سمت شرق روستاي ويهستان عليا، دره اي است كه در وسط آن رودخانه اي فصلی جریان دارد. در سمت شرق رودخــــــــــــــانه تپه بلندي وجــــــود دارد كـــــه به گوي تپه معــــــروف است.
تپه، طبيعي و تقریبا بیضی شکل است. بلندترين نقطه تپه، بخش مركزي آن مي باشد. تپه از سمت غرب با شيب نسبتاً تندي به رودخانه منتهي مي گردد. از شرق و جنوب به زمينهاي ناهموار و از شمال به دره اي كم عمق محدود مي شود. گوی تپه بستر طبیعی دارد و آثار استقراري شامل سفال و لاشه سنگ بر سطح فـــــوقاني و دامنه هاي آن به خصــوص ضلع شرقي و جنوبي آن به چشم مي خورد. احتمالاً استقرار در اين محل بصورت دائمي بوده است.
 
سفال : نمونه هاي جمع آوري شده از اين محل عموماً با خميره اي به رنگهاي قرمز، قهوه اي، نخودي و در مواردي سبز روشن و خاكستري ديده مي شود. بيشتر سفالها چرخساز هستند، بافت متراكمي دارند و با ماده چسباننده معدني استحكام بخشي شده اند.

 

 

 

گوي تپه 2

نام مكان : گوي تپه 2
موقعيت : طول جغرافيايي : 49  14  593                    
     عرض جغرافيايي : 36  17  874
ابعاد : شمال به جنوب : 100 متر
شرق به غرب : 100 متر
بلندي : 5 متر
مساحت :  10000 متر مربع                                                 
    بلندي از سطح دريا :   1795
     نشاني : حدود 20 متري شرق محوطه گوي تپه
تپه نسبتاً كم ارتفاعي است كه در سمت شرق گوي تپه 1 وبا فاصله كمي از آن قرار گرفته است.  از همه جهات با شيب ملايمي به زمينهاي اطراف محدود مي شود. از شمال به زمينهاي ناهموار كوهستان، از غرب به گوي تپه 1 و از جنوب و شرق به مسيل منتهي مي گردد. بلندترين قسمت، بخش مركزي آن است. قسمتهايي از دامنه ها و سطح تپه حفاري غير مجاز شده است. احتمالاً استقرار در گوي تپه 2 نيز بصورت دائمي بوده است.
سفال : سفالهاي گوی تپه 2 عموماً  خميره قرمز، قهوه اي و در مواردي خاكستري دارند. بيشتر سفالها چرخساز هستند وماده چسباننده آنها معدني است.

 

 

 

تپه محمود آباد

نام مكان : تپه محمود آباد
موقعيت : طول جغرافيايي : 49  10  298                  
عرض جغرافيايي :  3 6  13  377
ابعاد : شمال به جنوب : 38 متر          
 شرق به غرب : 20 متر              
 بلندي : 5/1 متر
مساحت : 760 متر مربع                                      
   بلندي از سطح دريا :   1512
نشاني : در وسط باغات محمود آباد درشمال غرب خرمدره
آنچه كه امروزه به نام تپه محمود آباد معروف است، قسمتهاي كوچكي از يك محوطه بزرگ استقراري است كه در ساليان اخير بر اثرکاوش و انتقال خاك به تپه اي كوچك تبديل شده است. تپه از سمت شمال و شرق به باغات منتهي است و درختان زيادي آنرا احاطه كرده اند.از سمت جنوب و غرب نيز مزارع تپه را محدود مي نمايند.
سطح تپه تقريباً مسطح است و لبه هاي آن بريده شده است. قسمتهايي هم بر اثر كاوش غير مجاز تخريب و زيرورو شده است. استقرار دراين محل احتمالاً بصورت دائمي بوده است.
سفالهاي تپه دردو نوع لعابدار و بدون لعاب هستند. خميره سفالها عموماً دو رنگ نخودي ،قرمز و قهوه اي است. اكثر سفالها چرخساز با ماده چسباننده معدني مي باشند.

 

 

 

 

تپه هيپي

نام مكان : تپه هيپي
موقعيت : طول جغرافيايي :  49  13  282               
  عرض جغرافيايي :  36  17  301
ابعاد : شمال به جنوب : 35 متر         
شرق به غرب : 42 متر      
 بلندي : 15 متر
مساحت : 1470 متر مربع                                    
  بلندي از سطح دريا :  1868
نشاني : دامنه كوه هيپي در شمال خرمدره-حدود 200 متري شمال سد خاكي خليفه لو.
تپه نسبتاً كوچك و مدوري است كه درسمت شرق مسيل و با فاصله كمي از آن قرار گرفته است. بخش عظيمي از اين محوطه را سنگهاي بزرگ گرانيتي تشكيل مي دهد.
تپه از سمت شمال با شيب بسيار تندي به رودخانه، از شرق به ارتفاعات، از جنوب به دره اي كم عمق و سپس ارتفاعات و از سمت غرب نيز به رودخانه منتهي مي شود.
بلندترين قسمت تپه بخش مركزي آن بوده كه امــروزه بدليل بهره برداري سنگهاي معدني سطح و دامنه هاي آن كاملاً تخريب و زير و رو شده  است.
بر سطح و دامنه هاي تپه مقاديري سفال و لاشه سنگ ديده مي شود. استخوان و ابزار سنگي از ديگر آثار سطحي محوطه است. آثاراستقراري اين محل را احتمالا به صورت دائمی بوده است.
 
سفالهاي اين محوطه عموماً ساده و تا اندازه اي خشن هستند .همه سفالهاي هيپي دست ساز بوده و از ماده چسباننده معدني و گياهي در استحكام بخشي آنها استفاده شده است.  

 

 

 

 

   راهدار خانه

نام مكان : راهدار خانه
موقعيت : طول جغرافيايي : 49  14  463
عرض جغرافيايي : 3 6  21  171
ابعاد : شمال به جنوب :    91 متر
شرق به غرب : 65 متر
بلندي : 6 متر
مساحت : 5915 متر مربع
     بلندي از سطح دريا :  1935
نشاني : 1700 متري جنوب روستاي مغول آباد ، كنار جاده خاكي خرمده -مغول اباد تپه نسبتاً بزرگ و بيضي شكلي است كه در حدود 2 متري شرق جاده خاكي مغول آباد واقع شده است. تپه در اصل طبيعي بوده و آثار استقراري روي آن قرار دارد. تپه از سمت شرق با شيب بسيار تندي به دره اي منتهي است كه در وسط آن رودخانه اي جاري است. از سمت غرب به جاده خاكي و از سمت جنوب نيز با شيب تندي به دره مي رسد.
بلندترين قسمت تپه، سمت جنوب‌آن است. سطح فوقاني تپه تقريباً مسطح است. اما برخي از نقاط غربي و شمالي تپه به علل نامشخصي گود است.
بر سطح تپه و دامنه هاي آن مقادير زيادي لاشه سنگ و كمي سفال قابل مشاهده است. استقرار بر اين تپه مي بايست بصورت دائمي بوده باشد.
سفالهاي اين محوطه همه ساده وبدون لعاب هستند. خــميره سفالها در رنگهاي نخودي، قرمز، قهوه اي و خاكستري مي باشد. بيشتر سفالها چرخساز هستند و ماده چسباننده استفاده شده در آنها معدني است.

 

 

 

 

 

تپه زي ير

نام مكان : تپه زي ير

موقعيت :طول جغرافيايي : 49  9  141                     
      عرض جغرافيايي :36  10  318
ابعاد :شمال به جنوب : 62 متر      
شرق به غرب : 83 متر         
    بلندي : 5/1 متر
مساحت : 5146 مترمربع                                   
 بلندي از سطح دريا :              1553
نشاني : حدود 6 كيلومتري جنوب شرق خرمدره و حدود 1 كيلومتري جنوب رودخانه زي ير
تپه زي ير در ميان زمينهاي زراعي جنوب شرق خرمدره و سمت جنوب رودخانه زي ير قرار دارد. تقريباً بيـــــــــضي شكل است و با شيب مـــــــــــــلايمي به زمينهاي اطــــراف مـــــــــنتهي مي گردد.
از سمت شمال و شمال شرق به كانال بزرگ آبي منتهي مي شود كه از رودخانه زي ير جدا شده است. از بقيه جهات نيز زمينهاي زراعي تپه را در بر مي گيرد. بر سطح تپه مقادير زيادي لاشه سنگ و سفال ديده مي شود. تراشه هاي سنگ و قطعات استخوان از ديگر آثار سطحي تپه است.
بخشهاي زيادي از محوطه زي ير مورد حفاريهاي غير مجاز قرار گرفته است. اين مكان احتمالاً بعنوان يك محل استقراري دائمي مورد استفاده قرار گرفته است.
سفالهاي اين محوطه بیشتر با خميره اي در رنگهاي قرمز، قهوه اي، نخودي، خاكستري ساخته شده اند. نمونه ها دست ساز هستند و از ماده چسباننده گياهي و معدني در آنها استفاده شده است.
 
 
 

شهمار بولاغي

نام مكان : شهمار بولاغي

موقعيت : طول جغرافيايي :  49  15  105                   
     عرض جغرافيايي : 36  16  484
ابعاد : شمال به جنوب : 130 متر    
شرق به غرب : 60 متر           
 بلندي : 6 متر
مساحت : 7800متر مربع                                        
 بلندي از سطح دريا :      1794
نشاني : 900 متري شرق روستاي ويستان عليا
اين محوطه بقاياي استقراري است كه در سمت شرق روستاي ويهستان عليا و در ميان مزارع قرار گرفته است. آثار استقراري اين محل ، در كوهپايه ارتفاعات قرار دارد.
محوطه از سمت شمال بعد از مسافت كوتاهي به ارتفاعات منتهي مي شود. از شرق نيز تپه ماهورها و ارتفاعات محوطه را در بر مي گيرد. از سمت غرب و جنوب نيز به زمينهاي ناهموار زراعي كوهستاني محدود مي شود.در سمت شمال شرق محوطه چشمه آبي وجود دارد كه به گفته اهالي فصلي مي باشد.
امروزه بخشهاي زيادي از اين مكان شخم خورده و به زمين زراعي تبديل شده است. استقرار در اين محل احتمالاً بصورت دائم بوده است.
خميره سفالهاي اين محوطه در رنگهاي قرمز، قهوه اي و نخودي است. سفالها چرخساز هستند و ماده چسباننده بكار رفته در آنها معدني است.
 
 
 
 
 

كهنه قبرستان

نام مكان : كهنه قبرستان

موقعيت جغرافيايي :48  59  539                    
 عرض جغرافيايي  : 3 6  12  379
ابعاد : شمال به جنوب : 110 متر      
 شرق به غرب : 90 متر           
 بلندي : 15 متر
مساحت : 9900 متر مربع                                        
 بلندي از سطح دريا :  1816
نشاني : 1200 متري شرق روستاي باغ دره- در سمت جنوب جاده
كهنه قبرستان تپه بلندي است كه در سمت شرق روستاي باغ دره وجنوب رودخانه قرار گرفته است.
بلندترين قسمت تپه بخش مركزي آن است. محوطه از سمت شمال و غرب با شيب تندي به رودخانه منتهي مي شود. از سمت شرق به دره اي مي رسد كه در انتهاي آن مسيلي جريان دارد. از جنوب نيز ارتفاعات تپه را در بر مي گيرند.
 
بر سطح و دامنه هاي تپه مقاديري لاشه سنگ و سفال پراکنده است. اما تمركز آثار فرهنگي به خصوص در سطح و ضلع شرقي مي باشد. تكه هاي استخوان و سنگ ساب از ديگر آثار سطحي محوطه است. بخشهايي از سطح تپه مورد كاوش غير مجاز قرار گرفته است.
احتمالاً از اين مكان بعنوان يك محوطه استقراري دائمي استفاده شده است.
نمونه هاي جمع آوري شده همگي ساده و بدون لعاب مي باشند.
اين سفالها را مي توان از لحاظ نوع ساخت به دو گروه چرخساز و دست ساز تقسيم بندي نمود.

 

 

 

 

 

مزار دره سي

نام مكان : مزار دره سي
موقعيت : طول جغرافيايي : 49  14  331                    
      عرض جغرافيايي :  3  6   2  739
ابعاد : شمال به جنوب : 105 متر   
 شرق به غرب : 70 متر                       
  بلندي : 3 متر
  مساحت :  7350 متر مربع                                            
  بلندي از سطح دريا :      1893
نشاني : 100 متري جنوب روستاي مغول آباد
درسمت جنوب روستاي مغول آباد و جنوب تپه قبرستان، بعد از دره رودخانه، تپه نسبتاً كم ارتفاعي وجود دارد كه بر سطح آن آثار و بقاياي استقرارديده مي شود.
تپه از سمت شمال به دره اي كم عمق منتهي است كه در وسط آن نهری جريان دارد. از سمت غرب به جاده خاكي، از شرق به دره رودخانه و از جنوب به زمينهاي ناهموار زراعي محدود  مي شود. بر سطح تپه كه امروزه شخم خورده مقاديري لاشه سنگ و سفال ديده مي شود. شيب تپه به زمينهاي اطراف ملايم است.
اين محوطه با توجه به نام آن يعني دره قبرستان و گفته هاي اهالي مي بايست قبرستاني قديمي باشد.
نمونه هاي جمع آوري شده بسيار اندك و ساده هستند.
خميره سفالها بيشتر قرمز و قهوه اي و يا طيفــهايي از اين دو رنگ است. سفالها چرخساز و ماده چسباننده شان معدني است. برخي از نمونه ها تزئين برجسته وكنده دارند.