دات نت نیوک
شنبه 26 آبان 1397
 
واحد حمايت از توليد وظايف متعددي در جهت امور مربوط به هنرمندان را بعهده دارد . كه در  ادامه آدرس وشماره تماس كارشناسان مربوط به هر يك از امور درج مي گردد.
 
 صدور مجوزهاي صنايع دستي
آدرس : عمارت دارايي ، خيابان زينبيه ،  شماره تماس :33033406 -33033408
 
تسهيلات
آدرس : بلوار آزادي ، خيابان كشاورز ، معاونت صنايع دستي  
شماره تماس : 33033321
 
بيمه
آدرس : بلوار آزادي ، خيابان كشاورز ، معاونت صنايع دستي 
شماره تماس: 33033324
 
آموزش 
آدرس : بلوار آزادي ، خيابان كشاورز ، معاونت صنايع دستي 
شماره تماس : 33033325