دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

ميراث فرهنگي

قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور سال 1366

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 15/13/1379

آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 7/2/1382

صنايع دستي و هنرهاي سنتي

بسته هاي حمايتي و مشوقهاي سرمايه گذاري در بخش صنايع دستي

شرايط دريافت مجوزهاي سه گانه

فرمهاي درخواست صدور مجوزهاي سه گانه

قسمتي از مفاد مصوبه شوراي عالي اداري در مورد مراحل سرمايه گذاري صنعتي

گردشگري

قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل و درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها

آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي

فرآيند صدور مجوز بند "ب" دفاتر/شركتهاي خدمات مسافرتي و گردشگري

فرآيند تطبيق استانداردهاي مصوب سازمان با وضعيت تاسيسات گردشگري

ضوابط درجه بندي واحدهاي پذيرائي واقع در مسيرهاي گردشگري

موزه ها

مواد قانوني و مسائل حقوقي و ضوابط اموال تاريخي فرهنگي

قوانين و بخشنامه هاي موزه ها

اداري مالي

آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري و هيأت هاي بدوي و تجديد نظر

آيين نامه اجرائي بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه اجرائي بند ط ماده 29 قانون خدمات كشوري

آيين نامه اجرائي فصل 9 قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه اجرائي ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه اجرائي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه اجرائي ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه بازنشستگي پيش از موعد

آيين نامه حضور و غياب

آيين نامه فصل دهم خدمات كشوري

آيين‌نامه اجرايي بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري

خدمات كشوري

قانون بودجه سال 90

دستور العمل ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 20 قانون خدمات كشوري (نظام پيشنهادات)

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد