دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود
 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
معاونت سرمايه گذاري و طرح ها

Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Organization of the IR Iran

 

 

 
Zanjan Province Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism General Office
Deputy of Investment and Plans
 
منطقه نمونه گردشگري بين المللي غار كتله خور
 
Kataleh Khor Cave
International Special Tourism Zone
 
 
تصويري از منطقه نمونه
A picture from the Zone
 
   مقدمه
منطقه نمونه گردشگری محدوده ای است که به دلیل وجود جاذبه های مهم گردشگری و پتانسیل های توسعه، قابلیت احداث مجموعه ای از تاسیسات گردشگری را به منظور ارائه کلیه خدمات وکالاهای مورد نیاز گردشگران مانند خدمات اقامتی، پذیرائی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و ... در یک مکان واحد دارد.
در این راستا براساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری جهت جلب سرمایه گذاران داخلی وخارجی مصوب 19/12/80 ، ایجاد تاسیسات زیربنائی و ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت می تواند در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضی بخش غیر دولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد. از این رو آئین نامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری در 10 ماده به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
Introduction
Tourism special zone is a region that, due to significant tourism attractions and development potentials, has the capacity of the establishment of a collection of tourism facilities for the provision of goods and services - like accommodation, food courts, recreational, cultural, and sport services - entailed by tourists in one single set.
In this course, based on Article 8 of Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Organization Incorporation Law for domestic and overseas investors support approved at 2002-03-10, developing infrastructural, local and global tourism establishments and providing proper services for tourists, the IRI Government shall permit non-governmental applicant to establish Tourism Special Zones in Country's inclined regions with an emphasis on less-developed districts. Therefore, the "Rules of Tourism Special Zones Establishment and Administration Executive Statute" has been approved, in 10 Articles, by honorable IRI Board of Ministers.
 
تسهیلات سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری
·        اعطای 80% تسهیلات بانکی یارانه دار
·        کمک در واگذاری اراضی دولتی
·        تامین زیرساخت های مورد نیاز تا ورودی منطقه
 
Investment Concessions of Tourism Special Zones
 • Provision of the 80% subsidized bank loans of the total investment
 • Aiding in state lands transfer
 • supplying required infrastructure up to the Region's entry
 
قوانین واگذاری مناطق نمونه گردشگری
·      واگذاری مناطق نمونه گردشگری مصوب سازمان از طریق درج حداقل 2 نوبت فراخوان در جراید کثیرالانتشار، تصویب در کارگروه گردشگری و صدور موافقت اصولی توسط سازمان مرکزی انجام می پذیرد.
·        مطالعه طرح جامع توسط سرمایه گذار یا سازمان انجام می پذیرد.
·        سرمایه گذار می بایست پس از انجام مطالعات طرح جامع و تصویب آن، براساس نتایج طرح، مراحل اجرای پروژه را طراحی و آغاز نماید.
·        واگذاری قطعی اراضی منطقه پس از تفکیک، آماده سازی و تعیین محل اجرای طرح های مصوب صورت می پذیرد.
·        پیش فروش اراضی پس از تفکیک و آماده سازی با نظارت سازمان مجاز می باشد.
·      بر این منطقه نمونه گردشگري بين المللي غار كتله خور  با شماره مصوبه34946/14752 در مورخ 17/2/85 با درجه   بين المللي مورد تصویب دولت قرار گرفت.
 
 
Regulations of Tourism Special Zones Make Over
 • The transfer of the Organization authorized tourism special zones takes place with minimum twice public newspapers announcements, confirmed by the Province Tourism Taskforce and Primary Letter of Agreement granted by (Iran) Central (Tourism) Organization
 • Comprehensive study plan is made whether by the investor or by the Organization
 • The investor shall design and initiate the project implementation phases, after the comprehensive study done and authenticated, based on the plan results
 • Final transfer of the Region's lands will completed after the separation, preparation and specifying the implementation location of the approved plan
 • Pre-sale of the lands is authorized after the separation and preparation phase under the supervision of the Organization
 • Based on the above mentioned, Kataleh Khor Cave International Special Tourism Zone was approved by IR Iran Government at 2006-05-07 under the No. 14752/34946 Order, with the ranking of "Internaqtional".
 
 
نشانی: زنجان، خ كمربندي جنوبي، نرسیده به میدان فلسطین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان زنجان، معاونت سرمایه گذاری و طرح ها            تلفن: 3239478-0241          فکس: 3262906-0241
پست الکترونیک: Sarmaye@miraszanjan.ir
 
Address:
Deputy of Investment & Plans
Zanjan Province Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Organization
South Beltway (Kamarbandi Jonubi) St., Nearby Palestine Sq.
City of Zanjan, Zanjan Province,
IR Iran           
Tel: +98-241-3239478            Fax: +98-241-3262906
E-Mail: Sarmaye@miraszanjan.ir
 
 
نقشه موقعيت منطقه نمونه در كشور
Map of the Special Zone Location in the Country
                                 
 
موقعيت منطقه نمونه در استان
Location of the Special Zone in the Province
 
 
نقشه محدوده منطقه نمونه
Map of the Special Zone Boundaries
 
 
نقشه فاصله منطقه نمونه از فرودگاه و راه آهن
Map of the Distance between the Special Zone, Airport and Railway
 
مشخصات منطقه
نام منطقه: منطقه نمونه گردشگري بين المللي غار كتله خور
استان:‌ زنجان
نشانی: استان زنجان، شهرستان خدابنده،  روستاي سوله
نزديكترين شهر: گرماب
نزديكترين روستا: روستاي سوله
نوع جاذبه: طبيعي  
اقليم منطقه: سرد
 مساحت منطقه: 45 هكتار
Region's Specifications
Zone name: Kataleh Khor Cave International Special Tourism Zone
Province: Zanjan
Address: Zanjan Province, parish of Khoda-Bandeh, Sooleh village
Nearest city: Garmab
Nearest village: Sooleh village
Type of attraction: Natural  
Region's climate: Cool
Region's area: 45 hectares
 
توپوگرافي منطقه: تپه ماهور، كوهستان
پوشش گياهي منطقه: جنگل، مرتع
منابع آب موجود: سطحي، چاه، چشمه، قنات
زيرساخت هاي استان: فرودگاه ملي، راه آهن، آزاد راه
فاصله تا مركز استان:  167 كيلومتر
فاصله تا مركز شهرستان: 71 كيلومتر
فاصله تا نزديكترين فرودگاه:  170 كيلومتر
Region's topography: Rising ground hill, mountain
Region's plant coverage: Jungle, pasture
Available water resources: Superficial, well, spring, cistern
Province infrastructures: National airport, railway, expressway
Distance from the province center: 167 KM
Distance from the parish center: 71 KM
Distance from the nearest airport: 170 KM
 
فاصله تا نزديكترين ايستگاه راه آهن:  185 كيلومتر (خرمدره)
فاصله تا نزديكترين بندر: 417 كيلومتر (بندر انزلي)
فاصله تا نزديكترين راه اصلي: -
زيرساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه: گاز
زيربناهاي اوليه منطقه: راه، آب،  برق، تلفن
تاسيسات اقامتي و پذيرايي در شهرستان:‌ سوئيت هاي اقامتي محوطه غار، رستوران
تسهيلات خدماتي در شهرستان:‌ آژانس مسافرتي، بانك، درمانگاه،  رستوران
Distance from the nearest railway station: 185 KM (Khorram-dareh
Distance from the nearest harbor: 417 KM (Anzali Sea Port)
Distance from the nearest main road: -
Required infrastructure up to the region entrance: Gas
Basic region's infrastructures: Road, water, electricity, phone lines
Accommodation & food court establishments in the Parish: residence facility of the Cave's area, restaurant
Service facilities in the Parish: Travel agency, bank, healthcare clinic, restaurant
 
تجهيزات ورزشي و تفريحي موجود در منطقه: پارك، سالن ورزشي
تعداد جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه: 7 مورد
بازارهاي اصلي هدف: بين المللي
تعداد گردشگران استان (سال 87):‌ 237000              
داخلي: 236069                     خارجي : 931
فصول گردشگري منطقه: بهار، تابستان، پاييز
نرخ اشغال تخت مراكز اقامتي: 33 درصد
Region's sport & recreational facilities: Park, sport saloon
Number of tourism lures in the region's boundaries:  7 cases
Main target market: International
Number of province tourists (2008): 237000
Domestic tourists' number: 236069                             Foreign tourists' number: 931
Region's tourism seasons: Spring, summer, fall
Bed occupancy rate of accommodation facilities: 33%
 
مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري: احداث واحدهاي اقامتي، پذيرايي، تفريحي، ورزشي، علمي
مطالعات در دست انجام براي منطقه: مطالعه امكان سنجي، مطالعه طرح جامع
نوع تاسيسات قابل اجرا براساس مطالعات: هتل، رستوران، كافي شاپ، مجتمع تفريحي- فرهنگي- ورزشي و ...
برنامه زمان بندي از مرحله طراحي تا بهره برداري: ‌     طراحي: 2 ماه               اجرا: 3 سال
برآورد ميزان سرمايه گذاري:‌     ريالي: 290 ميليارد ريال               ارزي: 290 ميليون دلار
Major investment opportunities: Establishment of accommodation, food courts, recreational, sport and scientific facilities
Existing region's studies: Feasibility study, comprehensive plan study
Type of feasible establishments based on the studies: Hotel, restaurant, Coffee shop, sport-cultural-recreational complex, etc.
Time schedule from design till utilization:
Design: 2 months                    Implementation: 3 years
Estimated needed investment: 290 billion IRI Rials, and 290 M $  
 
اعتبار مورد نياز در تامين زيرساخت ها تا ورودي منطقه
رديف
زيرساخت مورد نياز
فاصله (متر)
هزينه مورد نياز
(ميليون ريال)
توضيحات
1
راه دسترسي
1100
1500
در صورت تغيير ورودي فعلي براساس طرح
2
برق
-
-
-
3
تلفن
-
-
امكانات تامين تلفن ثابت تا منطقه نمونه موجود مي باشد
4
گاز
73000
-
به دليل وجود شهر وروستاهاي موجود در مسير راه، تامين گاز براساس برنامه شرگت گاز در سال هاي آتي امكان پذير مي باشد
5
آب
-
-
امكان تامين از چشمه يا حفر چاه 
جمع كل
1500
-
 
Required Funds for Infrastructure Provision up to the Zone Entrance
 
Comments
Required Cost (million IRI Rials)
Distance (meter)
Required Infrastructure
No.
 
 
In the case of changing current entrance based on the Plan
1500
1100
Road
1
 
 
-
-
-
Electricity
2
 
 
There is possible to provide fixed phone line up to the Special Zone
-
-
Phone lines
3
 
 
Due to current villages on the route, gas provision will be possible at the future years based on the Gas Company plan
-
73000
Gas
4
 
 
Possibility of sourcing via spring or well digging
 
-
-
Water
5
 
-
1500
Total
 
 
آمار گردشگران منطقه
آمار رسمي موجود نمي باشد. در حال حاضر توسط گردشگران محلي و استاني مورد بازديد قرار مي گيرد.
Zone Tourist Statistics
There is no official related statistics. At this time, the region is visited by local and provincial tourists.
 
جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه
1.       قبرستان تاريخي سجاس
2.       روستاي تاريخي سهرورد
3.       روستاي تاريخي سجاس
4.       آرامگاه ارغون خان
5.       تپه هاي باستاني و تاريخي
6.       بقعه قيدار نبي
7.       مسجد جامع سجاس
8.       غاركتله خور
9.       سجاسرود
10.    چشمه هاي آب گرم گرماب
11.    زرين غار
12.    منطقه ييلاقي گرماب
13.    چشمه زرند
 
Tourist Attractions within the Region's Boundaries
1.      Sojas historical cemetery
2.      Sohrevard historical village
3.      Sojas historical village
4.      Arghoon Khan tomb
5.      Ancient and historical hills
6.      Prophet Gheydar (PBEH) mausoleum
7.      Sojas comprehensive mosque
8.      Kataleh-khor cave
9.      Sojas-rood
10. Garmab warm water spring
11. Zarrin cave
12. Garmab country region
13. Zarand spring
 
قابليت ها و فرصت هاي منطقه
·      تنوع پوشش گياهي، بيشه زارها، بوته زارها و چمنزارها و در سطح شهرستان به خصوص روستاهاي زرند، سهرورد و كرسف و محمود آباد و سجاس و وجود باغ هاي ميوه در كنار رودخانه قزل اوزن در ايجرود
·        وجود زيستگاه هاي متعدد جهت تداوم حيات گونه هاي جانوري و گياهي و وجود منطقه شكار ممنوع كوه قيدار با 12 هزار هكتار
·        وجود غار عظيم و شگفت انگيز كتله خور و زرين غار به عنوان منبع عظيم جذب گردشگر فرهنگي و طبيعت گردي و علمي
·        موقعيت جغرافيايي مناسب شهرستان و واقع شدن در مسير ارتباطي زنجان به همدان و كردستان
·        وجود شبكه عظيم رودخانه در سطح شهرستان و عبور رودخانه قزل اوزن با افزايش زمينه تفرجگاهي و گردشگري
·        وجود چشمه هاي آب گرم و آب سرد مورد استقبال مردم
·        وجود محور گردشگري فرهنگي – تاريخي و هنري زنجان – سلطانيه – خدابنده به عنوان پتانسيل بالقوه و بالفعل
·        نزديكي به همدان و كردستان به عنوان دو كانون مهم جذب گردشگر
·      وجود هنرها و صنايع دستي با قدمتي چندين هزار ساله از جمله قاليبافي (فرش هاي افشار و زرنيم) – گليم بافي، جاجيم بافي، به عنوان يكي از مزيت هاي نسبي شهرستان
·        وجود روستاهايي با ويژگي هاي اكوتوريسم در مسير قيدار – گرماب
·        وجود گونه هاي نادر محافظت شده جانوري و گياهي در منطقه شكار ممنوع قيدار و وجود مناطق حفاظت شده تحت مديريت
·        تنوع آب و هوايي در سطح شهرستان
 
Region's Capabilities & Opportunities
  • Variety of plant coverage, woodland, bushes and grasslands, and in the parish area specially in Zarand, Sohravard, Kersef, Mahmood Abad, and Sojas villages and encompassing fruit gardens alongside of Ghezel Ozan river at Ijrood
  • Encompassing multiple biotopes for lives' permanence of animal and plant kinds and prevailing Mount Gheydar hunt-barred region of 12000 hectares
  • Encompassing huge and exceptional cave of Kataleh-khor and Zarrin cave as a gigantic source for scientific, eco-touristy, and cultural tourists
  • Proper geographical situation of the Parish and location in the commute route of Zanjan to Hamedan and Kordestan
  • Existing huge river network in the Parish areas and passing Ghezel Ozan river with increasing recreational and touristy context
  • Encompassing cold and warm water springs welcomed by the people
  • Encompassing Zanjan-Soltaniyeh-Khodabandeh cultural-historical and artistic touristy route as latent and de facto potentials
  • Close to Hamdan and Kordestan as tow vital hubs for tourist absorption
  • Encompassing art and handicrafts with thousands of years of backgrounds such as carpet- weaving (Afshar Zarnim carpets), Gelim (short-napped coarse carpet)- and Jaajim (coarse loosely-woven woolen cloth)- weaving, as one the Parish comparative advantages
  • Encompassing villages with eco-tourism specifications in the route of Gheydar-Garmab
  • Existing rare protected types of animals and plants in Gheydar hunt-barred region and existing protected region under the administration
 
  • Multiple climate in the parish area
 
وضعيت سرمايه گذاري فعلي در منطقه
    در حال حاضر در محوطه غار يك باب رستوران غيرفعال ، ده باب سوئيت و چند باب فروشگاه وجود دارد.
 
Current Investment Situation in the Region
At the moment, there is one inactive restaurant, 10 residential facility and several shops at the Cave's area.
 
 
وضعيت مالكيت اراضي
براساس مطالعات امكان سنجي و طرح جامع، در منطقه اراضي منابع ملي موجود مي باشد.
Land Ownership Situation
Based on feasibility and comprehensive plan studies, there are national (state) resource lands within the Region.
 
زمان مورد نياز براي شروع عمليات
پس از انجام و تصويب طرح جامع منطقه، تعيين سرمايه گذار، تامين زيرساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه و تهيه طرح تفصيلي، عمليات اجرايي منطقه قابل اجرا خواهد بود.
Required Time Duration for Operations Set Up
After the implementation and approval of the Region's comprehensive plan, investor appointment, necessary infrastructure provision up to the Region entrance and detailed plan provision, the executive operations of the Region will put into practice.
 
اثرات ويژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح ملي و منطقه اي
-       اثرات اجتماعي- فرهنگي: افزايش سطح فرهنگي، اجتماعي ساكنان حوزه نفوذ منطقه
-       اثرات اقتصادي: افزايش درآمد، اشتغال و امكانات زيربنايي منطقه
-       اثرات زيست محيطي: كمك در حفظ و ارتقاء كيفيت زيست محيطي منطقه با اجراي طرح هاي مناسب و همگون در منطقه، ضمن تصويب طرح ارزيابي زيست محيطي منطقه
Precise Outcomes of the Special Zone at National and Local Levels
-          Social-cultural consequences: Improving social-cultural habitants of the Region's influential area
-          Economic consequences: Income raise, employment and the Region infrastructure facilities
-          Environmental consequences: Serving preservation and upgrading of the Region's environmental quality via execution of the harmonic and appropriate plans in the Region, while having approved environmental assessment for the Region
 
 
ميزان اشتغال زايي مستقيم و غير مستقيم پس از راه اندازي منطقه
-       اشتغال زايي مستقيم: حداقل 70 نفر
-       اشتغال زايي غير مستقيم: حداقل 200 نفر
Direct & Indirect Employment after the Region Utilization
Direct employment: Min. 70 persons
Indirect employment: Min. 200 persons
 
امتيازات ويژه
- صدور موافقت نامه تاسيس منطقه نمونه به عهده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.
- تامين اعتبار مورد نياز تاسيسات خدماتي (آب، برق، راه) تا محل اجراي طرح
- تامين وام (تسهيلات) پس از بيست درصد هزينه كرد (پيشرفت فيزيكي پروژه) توسط سرمايه گذار، تامين 80 درصد از برآورد كل پروژه توسط بانك ها و موسسات مالي طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.
- معافيت از عوارض تغيير كاربري
- زمين: واگذاري اراضي واقع در خارج از حريم شهرها توسط سازمان جهاد كشاورزي با قيمت منطقه اي بوده و در حريم و محدوده شهرها توسط سازمان مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي در اقساط پنج ساله با پرداخت 10 درصد قيمت كل در سال اول واگذاري مي باشد.
- صدور پروانه ساخت تاسيسات براساس تعرفه و عوارض واحدهاي صنعتي با لحاظ تخفيف هاي ويژه
- امكان واگذاري اراضي براي اجراي طرح پس از آماده سازي توسط سرمايه گذار به ساير اشخاص
- دارا بودن مطالعه امكان سنجي و طرح جامع گردشگري منطقه
Special Privileges
-       The issuance of the Establishment Letter of Agreement of the Special Zone is under the responsibility of the Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism Organization
-       Providing necessary funds for service facilities (water, power, road) up to the plan implementation location
-       Providing loan after 20% cost spend (project physical progress) by the investor, providing 80% of the project total estimated finance by banks and financial institutions having contract with the Organization
-       Exemption of the Utilization Transform Tax
-       Land: Transfer of the lands out of the cities' boundaries is under the responsibility of the Jihad-Agricultural Organzation at the Areal Price, with the payment of 10% of the total value within the firt year of the transfer
-       Issuance of Construction Permit of the facilities, based on Industrial Entities' taarifs and duties with respect to special discounts
-       Possiblity of lands transfer for plan implementation after the preparation by the investor to the other people
-       Encompassing feasibility study and recreational design
 
تصاويري از منطقه نمونه
Photos of the Special Zone
 
تصاويري از منطقه نمونه
Photos of the Special Zone