دات نت نیوک
شنبه 26 آبان 1397

خوداظهاري گزارش پيشرفت فيزيكي

درخواست بررسی و صدور موافقت اصولی اولیه                  دريافت فرم           فرآيند

 

 

 

 

فرم درجه بندی مهمانخانه (هتل) های کشور                       دانلود

دستورالعمل اجرائي هتل آپارتمان                                     دانلود

ضوابط مهمانپذيرهای کشور                                             دانلود

استاندارد سفره خانه های سنتی                                       دانلود

ضوابط کمي سفره خانه های سنتی                                   دانلود

ضوابط کيفی سفره خانه های سنتي                                  دانلود

ضوابط فنی و معماری زائرسراها                                       دانلود