دات نت نیوک
چهارشنبه 04 مهر 1397
به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام در پيشبرد برنامه هاي تحول اداري در دستگاههاي اجرايي استان با رعايت بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور( سابق) و براي انطباق مفاد بخشنامه مذكور با شرايط و ويژگيهاي استان، وظايف كميته تخصصي توسعه فناوري اطلاعات به شرح ذيل تعيين مي شود:
الف- برنامه ريزي براي استقرار شبكه LAN در دستگاه با رعايت اصول مهندسي
ب- برنامه ريزي براي ايجاد جايگاه اينترنتي ( وب سايت ) دستگاه با رعايت اصول مهندسي
پ- مديريت و نظارت بر بروز رساني وب سايت دستگاه
ت- مديريت و نظارت بر عملياتي شدن آموزش مهارتهاي هفتگانه براي كارمندان و كارشناسان دستگاه
ث- برنامه ريزي براي استقرار سيستم اتوماسيون اداري ( Paper less ) در دستگاه
ج- برنامه ريزي براي فراهم نمودن امكان استفاده از اينترنت در دستگاه با رعايت اولويتها و بحث امنيت
چ- برنامه ريزي براي فراهم نمودن امكان شركت كارشناسان كامپيوتر دستگاه در دوره هاي آموزشي راهبري شبكه، اينترنت و بطور كلي مباحث تخصصي كامپيوتر.
ح- برنامه ريزي براي استقرار سيستمهاي يكپارچة اداري و مالي در دستگاه
خ- برنامه ريزي براي استقرار سيستمهاي مديريت اطلاعات (MIS) در دستگاه
د- تهيه طرح جامع ICT دستگاهي
 تبصره – كميته مذكور موظف است كليه برنامه هاي تهيه شده و پيشنهادات در چهارچوب وظايف خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون ارائه نمايد.
از همين رو كميته تخصصي فناوري اطلاعات اداره كل در سال 1388 تشكيل شد كه اعضاي آن به شرح ذيل مي باشند.
 
 
نام و نام خانوادگي
سمت
عكس
يحيي رحمتي
رييس جلسه
داريوش نادري
دبير كميته
كمال باقري
نماينده معاونت ميراث فرهنگي
سپيده خامدي
نماينده معاونت صنايع دستي
محمد حسن حسيني
نماينده معاونت گردشگري
------
نماينده معاونت سرمايه گذاري و طرحها
 
نسترن بصير
نماينده معاونت توسعه مديريت
مریم عباسی
نماينده حوزه مدير كل