دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

كميته مديريت عملكرد

اين كميته براي اجراي برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداري( موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي سازماني و دستگاه ها تشكيل مي گردد.
5-1- اهم وظايف كميته مديريت عملكرد
راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد دستگاه.
تدوين معيارها، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه هاي دستگاه (بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت).
- مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و ارايه گزارش به شورا.
- تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها بر دستگاه.
تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير، بهره وري و كيفيت ، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مردم.
تعريف روش سنجش هر يك از موضوعات فوق ، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.
5-2- اعضاي كميته
- رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و يا معاون توسعه مديريت دستگاه- رييس
مدير واحد مديريت عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه- دبير
معاونين و مديران تخصصي دستگاه حسب مورد
- يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا
- حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا.
امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته، در دفتر مديريت عملكرد يا عناوين مشابه انجام مي شود.
ب) ملاحظات لازم الرعايه:
1- با تشكيل كميته هاي فوق الذكر ، كميته ها و كارگروه هايي كه وظايف مشابه دارند حذف مي شوند.نظير: كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل، كميته راهبري آموزش و توانمندسازي، كارگروه كاهش تصدي هاي دولت ،كميته ارزيابي عملكرد كارمندان، كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، كميته سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان آزمايشي و ....
2- نماينده معاونت در شوراي راهبري توسعه دستگاه ، واجد تمام اختياراتي است كه نمايندگان معاونت در شوراها،كميته ها يا كارگروه هاي پيشين داشته اند و بدين ترتيب حسب موضوع در كميته هاي مربوط عضويت دارد.
3- شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه در صورتي كه ضرورت بداند مي تواند مدير تخصصي ذيربط را با حق راي و يا بدون حق راي به عضويت كميته مربوط انتخاب نمايند.
 
نام و نام خانوادگي
سمت
عكس
يحيي رحمتي
رييس جلسه
علی اکبر شرفی
عضو كميته
مهرداد عسگریان
عضو کمیته
مرتضی کنگاور مظری
عضو کمیته
مهدی غلامی
عضو کمیته
الناز خدایی فرد
عضو کمیته
محمد الماسی
عضو کمیته
ابراهیم نجفی
دبیر کمیته