دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

اين كميته با تركيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور ، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري)،احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني،تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات ، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي شود.
اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه.
- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....
- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه .
- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.
تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع .
تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن .
بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.
سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.
راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.
امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود.
 
نام و نام خانوادگي
سمت
عكس
يحيي رحمتي
رييس جلسه
علی اکبر شرفی
عضو كميته
سیروس محمدیاری
عضو کمیته
داریوش نادری
عضو کمیته
ابراهیم نجفی
دبیر کمیته
رضا میرزایی پور
عضو کمیته
مجتبی جعفرلو
عضو کمیته
زهرا جزءمحمدپور
عضو کمیته