دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
معاونت توسعه مديريت :
 
امور اداری و رفاهي  :
-  جمع آوري و ارائه آمار در خصوص وضعيت نيروي انساني اداره كل استان از نظر كمي و كيفي بر حسب جنسيت، تحصيلات، مشاغل و ...
-  جمع آوري و ارائه آمار در خصوص سازمان و تشكيلات، پست هاي سازماني و ساير شاخصهاي اداري و استخدامي استان
-  جمع آوري و طبقه بندي قوانين و مقررات بخشنامه ها و دستور العملهاي مرتبط با امور اداري و استخدامي، منابع انساني سازمان و ساختار تشكيلاتي،‌ امور رفاهي و نظاير آْن
-  بررسي، تحليل و ارائه شاخصهاي مربوط به مديريت منابع انساني اداره كل استان
-  بررسي، تحليل و اظهار نظر در خصوص امور اداري مانند اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل، ارزشيابي مشاغل، حقوق و دستمزد، تشكيلات، ارزشيابي تسهيلات رفاهي
- ارائه طرحهاي تخصصي براي توزيع امكانات و تسهيلات، تشكيل تعاوني ها، بيمه هاي تكميلي و نظاير آن به مقام مافوق
 
کارگزینی :
-  برنامه ريزي براي اخذ به موقع مدارك و تشكيل پرونده هاي استخدامي
-  نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انساني از پرونده هاي اداري و استخدامي يا از سيستم هاي كامپيوتري حسب اطلاعات و شاخص هاي مورد نياز
-  تهيه احكام كارگزيني نظير استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگي، مرخصي و نظاير آنها بر اساس صورتجلسات كميته و با رعايت مقررات مربوط
-  كمك به اجراي نظامهاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل،‌ احتساب سوابق خدمت، تخصيص امتيازات بر اساس نظامهاي مربوط و طبق نظر مسئولين
-  تهيه گزارشهاي لازم براي مافوق
 
امور مالی و ذيحسابي :
- رسيدگي به كليه سندهاي پرداختي كه مطابق با مقررات مالي و محاسباتي و ضوابط اجرايي بودجه تنظيم مي شوند.
-  ثبت كليه اسناد جاري و ارائه صورتحساب براي دستگاههاي ذيربط
-  ثبت كليه اسناد و تملك دارائيهاي سرمايه اي و ارائه صورتحساب براي دستگاههاي ذيربط
-   پرداخت حقوق و دستمزد كليه كاركنان شاغل و بازنشسته سازمان و كسورات قانوني
-  تامين اعتبار كليه درخواستهاي در صورت وجود اعتبار طي موافقتنامه هاي ارسالي
-  ثبت كليه اسناد در نرم افزار مالی و تامين اعتبار
 
 واحد حقوقی:
-  بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر در مسائل مختلف حقوقی و جزائی مربوط به اداره كل
-  انجام کلیه امورات ثبتی آثار ملی ثبت شده و شناسایی شده
-  تملک و خرید املاک شناسایی شده پس از تامین اعتبار و انجام پیگیری های لازم
-  انجام امور حقوقی مربوط به اموال و املاک و مزایده
- اظهار نظر حقوقی در مورد کلیه مسائل حقوقی و دعاوی و مشکلات کارکنان شاغل، اخراجی در مورد مقررات قانون کار و استخدامی
-  مطالعه و بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل های صادره سازمان و تهیه طرحهای مربوط به تجدید نظر و یا اصلاح آنها
-  مشارکت و اظهار نظر در تهیه و تنظیم متن نمونه اسناد و قرارداد ها سازمان و پیگیری آنها از سوی مراجع ذیربط
-  تنظیم شکوائیه ها ی کیفری و جزائی و تعقیب آنها در مراحل مختلف (مقدماتی، بدوی، تجدید  نظر، دیوان عالی کشور) و دیگر مراجع ذیصلاح
 
دبیرخانه :
-  ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده، صادره، موضوع و شماره آنها در دفتر مربوطه
-  تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
-  حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده
 
تدارکات و خدمات عمومی:
-  برنامه ريزي و بررسي  نيازهاي تداركاتي از نظر كمي و كيفي
-  بررسي، شناخت و حصول اطلاع از مراكز فر وش معتبر كالا، تجهيزات و مواد مورد نياز
-  گردآوري اطلاعات از مراكز و بنگاههاي فروش كالا و تجهيزات و كسب اطلاعات از مشخصات استاندارهاي كيفي كالاها
-  تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارکات و توزیع آنها
-  نظارت به انجام خدمات عمومی و ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت و غیره
-  ارائه خدمات نقلیه به سازمان در ماموریت داخل و خارج از استان و ماموریتهای شهری
 .........................................................................................................................
 شرح وظايف پستهاي سازماني معاونت توسعه مديريت و منابع انساني  
 
عنوان پست: معاون توسعه مدیریت و پشتيباني
شرح وظایف:
- راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
-  برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برتهیه و تنظیم بودجه اداره كل  استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
-  توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت براجرای آنها
-  برنامه ریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف
-  برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
-  نظارت براجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
- نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمارمحصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
-  پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
- نظارت برحسن جریان اداری و مالی اداره كل استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
-  نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره كل استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
- بررسی و برنامه ریزی درخصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 - نظارت و مراقبت برکلیه امورمالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط 
 
 عنوان پست: کارشناس برنامه ریزی و بودجه
شرح وظایف:
- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم درخصوص درآمدها و منابع آنها، مواد هزینه و مبانی پرداخت ها و نیز طرحها، پروژه ها و برنامه های در حال اجراء
- بررسی و مطالعه قوانین، مقررات و نظام بودجه ریزی در اداره كل
- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات عمومی بودجه، قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره های بودجه
- بررسی، مطالعه و شناخت راهکارهای افزایش درآمدهای اداره كل
-  برآورد و پیش بینی اعتبارات هزینه ها در هرسال مالی در چارچوب ضوابط مقرر
- تهیه و تدوین بودجه سالانه در قالب روش های متعین متناسب با برنامه ها، فعالیتها و تحولات
- پیشنهاد بهنگام بودجه های سالانه و پیگیری و عنداللزوم دفاع برای تصویب اعتبارات
- تخصیص اعتبارات در قالب موازین مربوط و در مقاطع زمانی تعیین شده برحسب نقدینگی و ابلاغ اعتبارات
- نظارت مستمر برعملکرد بودجه جاری و نحوه جذب اعتبارات در ارتباط با پیشرفت کار
- گردآوری و طبقه بندی مصوبات، طرحها و خط مشی های توسعه نظام در ارتباط با وظایف و فعالیت های اداره كل استان
- بررسی و حصول اطلاع از شیوه ها، فنون و تکنیک های نظارت، کنترل و مدیریت پروژه
-  بررسی و مطالعه گزارش های پیشرفت طرحها و برنامه ها در انطباق با اهداف آنها
- ارائه گزارش های تخصصی لازم از پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های در دست اجراء
- اظهارنظر درخصوص اختصاص اعتبارات باتوجه به میزان پیشرفت طرحها و برنامه ها
-  تهیه گزارش، نمودار، جداول و پیش نویس مکاتبات
 
عنوان پست: کارشناس امور حقوقی و املاک
شرح وظایف:
- بررسی درخواستها، شکوائیه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف اداره كل
- جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات سازمان در زمینه مسائل حقوقی
-  تهیه متن قراردادهای منعقده
- شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آنها
-  رسیدگی به شکایات واصله در حدقوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا اداره كل ارجاع کننده
- تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب پرونده های کیفری در مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان مرکزی
- حضور در مراجع قضایی و جوابگویی نسبت به دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برعلیه اداره كل استان
- تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواست ها و تذکرات
- اظهارنظر درخصوص شرایط املاک و مستغلات اداره كل
- انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده
-  تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی
- اظهارنظر درخصوص تبدیل کاربریها
- تملک زمینهای مورد نیاز و واگذاری زمینهای مفروض
- تعیین سنجش کردن زمینهای واگذار شده (تحویل چهار میخ)
-  رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذار شده
-  اظهار نظر کارشناسی در خصوص شرایط املاک
-  شماره گذاری املاک و کدگذاری
- انجام اقدامات لازم در مورد توهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آن
-  تهیه پیش نویس مکاتبات با ادارات و سایر مراجع
 
 عنوان پست: کارشناس امور اداری
 شرح وظایف:
 - جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص وضعیت نیروی انسانی اداره كل استان از نظر کمی کیفی برحسب جنسیت، تحصیلات، مشاغل و ...
- جمع آوری و ارایه آمار و اطلاعات درخصوص اداره و تشکیلات، پست های سازمانی، ضریب اشتغال و سایر شاخص های اداری و استخدامی استان
- جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور اداری و استخدامی، منابع انسانی،اداره و ساختار تشکیلاتی، اموررفاهی و نظایر آن
- بررسی، تحلیل و ارایه گزارش های تخصصی لازم حسب مورد
-  بررسی، تحلیل و ارایه شاخص های مربوط به مدیریت منابع انسانی و اداره استان
-  بررسی، تحلیل و اظهار نظر درخصوص اموراداری نظیر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی مشاغل، حقوق و دستمزد، تشکیلات، ارزشیابی تسهیلات رفاهی
- ارایه طرحهای تخصصی برای توزیع امکانات و تسهیلات، تشکیل تعاونی ها، بیمه های تکمیلی و نظایر آن به مقام مافوق
-  شرکت در جلسات حسب مورد و تبیین و توضیح راهکارها و طرحهای ارایه شده
- ارایه نظرات و پیشنهادات درخصوص احتساب سوابق تجربی، دوره های آموزشی، تخصیص پست های سازمانی و نظایر آن
-  اجرای طرحهای ارزیابی امتیازی مشاغل در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه به میته و کمیسیون های ذیربط
- بررسی و مطالعه در خصوص نوآوری ها در مدیریت منابع انسانی، هم چنین فناوری ها و اثر تکنولوژی در مدیریت
 
عنوان پست: مسئول کارگزینی
شرح وظایف:
- برنامه ریزی برای اخذ به موقع مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی
-  نظارت بر اخذ و استخراج آمار و اطلاعات منابع انسانی از پرونده های اداری و استخدامی یا از سیستم های کامپیوتری حسب اطلاعات و شاخص های مورد نیاز
- ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انسانی در دفاتر و سیستم های کامپیوتری
- تهیه احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آن ها براساس صورتجلسات کمیته و با رعایت مقررات مربوط
-  پیاده کردن نظام های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین
- کمک به اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات براساس نظام های مربوط و طبق نظر مسئولین
-  بهره برداری از سیستم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان
-  گزارش گیری از کامپیوتر حسب موارد شاخص های مورد نیاز نظیر سوابق خدمت، مدارک تحصیلی، جنسیت، پست، نوع اشتغال و نظایر آن
-  نظارت برتهیه پیش نویس مکاتبات
-  نظارت بر تهیه نمودارها، جداول، فرم های مورد نیاز
-  تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق
 
 عنوان پست: کارشناس امور مالی
 شرح وظایف:
-  مطالعه و بررسی موازین و ضوابط بودجه سالانه، قوانین و مقررات مالی
-  بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
-  کنترل اسناد هزینه استان در قالب ضوابط بودجه
-   بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد براساس موازین و مقررات ذیربط
-   بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانتنامه های بانکی
-  بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
- بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
- بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذیربط
-  تهیه گزارش های تخصصی از نقدینگی به صورت ادواری
-  تهیه گزارش از میزان در آمدها به تفکیک منابع مربوط
-  تهیه گزارش از میزان درآمدها به تفکیک منابع مربوط
-  اقدام در تهیه و ارائه تراز عملکردهای مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب نهایی
- انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 
عنوان پست: حسابدار
 شرح وظایف:
-  دریافت اسناد و مدارک هزینه و ملحقات آنها
-  بررسی و کنترل اسناد از نظر انطباق با هزینه ها، قوانین و مقررات ذیربط
-  ثبت و ضبط اطلاعات و اعتبارات اسنادی در دفاتر مالی سیستم های کامپیوتری و تهیه و تنظیم فرم های محاسباتی مربوط
- انجام عملیات حسابداری در دفاتر مربوطه و نگهداری حسابهای مختلف
- بازبینی، کنترل و تنظیم حسابهای بانکی
- کنترل موجودی حساب های بانکی و رفع مغایرتهای احتمالی
- ارائه ترازنامه و بیلانهای مالی به صورت ادواری و حسب نیاز
-  صدور چک با رعایت موازین ذیربط و تحویل در قبال دریافت رسید
- محاسبه و تعیین مبالغ قابل پرداخت کارمزدها، مالیات، ابطالی ها، کسورات، پیش پرداختها، علی الحسابهای قانونی و سایر موارد نظیر آنها
- رسیدگی و کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها و پیش پرداختهای اعتبارات اسنادی
- اخذ سند، چک، حمایت مالی سپرده و تحویل آن در صورت تحقق تعهدات
- ثبت و ضبط و نگهداری حسابهای مربوط براساس سیستمهای مالی متعارف و با رعایت دستور العملهای مربوط
-  مطالعه، بررسی و حصول اطلاع و مقررات مالی و دقت در اجرای درست آنها
 
 عنوان پست: حسابدار و امین اموال
 شرح وظایف:
- دریافت اسناد و مدارک مالی و بازبینی و کنترل آنها
-  انجام محاسبات و کنترل ارقام و اقلام اسناد
-  ثبت و ضبط عملکردها در دفاتر مالی و یا سیستم های رایانه طبق نظر مسئولین ذیربط
-  رسیدگی و کنترل حساب ها مالی و دفاتر مالی طبق نظر مسئولین
-  دریافت اسناد و مدارک اموال و دارایی ها
-  تشکیل پرونده، بایگانی سوابق و حفظ و نگهداری پرونده ها براساس روش های تعیین شده
- نصب برچسب کالا، ذکر مشخصات
-  تهیه و تنظیم فرم ها و جداول مربوط به اموال و کالاهای تحویلی و اخذ رسید در صورت لزوم
- ثبت و ضبط صورت موجودی اموال و دارایی ها در دفاتر مربوط یا سیستم رایانه
- بررسی گزارش اموال مستعمل، خارج از رده، بازدید از آنها و تهیه گزارش های لازم
- حذف اموال مستعمل، خارج از رده و اسقاطی از دفاتر سیستم های مالی طبق نظر مسئولین  
 
 عنوان پست: مسئول دبیرخانه
 شرح وظایف:
-  کنترل امور ثبت و صدور مکاتبات وصولی و ارسالی در سیستم های دفتری و رایانه
-  تفکیک و طبقه بندی اسناد و مدارک
- نظارت برنگهداری و بایگانی سوابق، مدارک، مکاتبات طبق روش تعیین شده
- راهنمایی و هدایت اپراتورها در استفاده صحیح از وسائل و تجهیزات
- درخواست مسایل، تجهیزات، لوازم مورد نیاز دبیرخانه
- گزارش نواقص و کمبودهای سیستم های رایانه برای رفع به موقع عیوب و نارسایی ها
- کنترل و راهنمایی کارکنان برای تهیه نسخ پشتیبان بطور ادواری
- کنترل و راهنمایی مسئولین بایگانی دز شمارش اوراق پرونده، ارسال و پیگیری اعاده آنها
 
 عنوان پست: کارشناس فن آوری اطلاعات
 شرح وظایف:
-  شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها
-  به کارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
- تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاء کارآیی سیستم های موجود و با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها و فایل ها
-  طراحی و تهیه گردش عملیاتی سیستم
-  بررسی نیازهای اطلاعاتی واحد مربوط و طبقه بندی آنها با توجه به درخواست های رسیده
- طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی
- نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات، فایل های ورودی و جداول خروجی و تغییرات انجام شده مستندات و متون
- آشنایی با نرم افزارهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی
- آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد
- تهیه برنامه های لازم با رعایت قواعد برنامه نویسی
-  انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز
-  نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزار رایانه ها و دستگاههای جانبی
 
 عنوان پست: مسئول تداركات و خدمات
شرح وظایف:
- برنامه ريزي و بررسي نيازهاي تداركاتي از نظر كمي و كيفي
- بررسي شناخت و حصول اطلاع از مراكز فروش معتبر كالا تجهيزات و مواد مورد نياز
-  آگاهي از قوانين و مقررات مالي ، بازرگاني و تداركاتي دولتي و غير دولتي در زمينه خريد، فروش و تامين كالا ، لوازم و ملزومات
- گردآوري اطلاعات از مراكز و بنگاههي فروش كالا و تجهيزات و كسب اطلاعات از مشخصات استاندارد هاي كيفي فرآورده ها و محصولات مورد نظر
- اخذ نيازهاي حوزه هاي مختلف براي اجناس، كالاها، تجهيزات و مواد
- اقدام براي گشايش اعتبارات، ثبت سفارشات، امور گمركي، ترخيص كالاها و تجهيزات در صورت لزوم
- نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات خريدهاي داخلي از طريق مناقصه هاي عمومي
-  همكاري و اقدام در تهيه و تنظيم اظهار نامه ها، دستورالعمل ها، مكاتبات
 
عنوان پست:كارپرداز 
 شرح وظايف :
- اخذ برنامه كار از مسئولين مربوط
-  درخواست و دريافت تنخواه از مسئولين ذيربط
- اقدام لازم براي استعلام بهاء از مراكز و بنگاههي مربوط
- گزارش استعلام بهاء بعمل آمده از مراكز خريد به مسئولين با ارايه نمونه كالا، اسناد و پيش فاكتورهاي لازم
- اقدام براي تهيه و تداركات كالا، اجناس، مواد و تجهيزات طبق برنامه و استانداردهاي تعيين شده با نظر مسئولين ذيربط
- اقدام براي ترخيص كالا و اجناس از گمرك در صورت لزوم طبق برنامه و با نظر مسئولين
- تطبيق مندرجات اظهار نامه ها با مشخصات كالا، نمونه برداري از كالا در صورت لزوم براي ارسال به آزمايشگاه
-  تنظيم صورت مجلس در صورت نواقص كالا در هنگام ترخيص
-  تحويل كالا، اجناس و مواد تدارك ديده شده به انبار و دريافت رسيد
-  تهيه و تنظيم اسناد مالي مربوط و ثبت و ضبط موارد در دفاتر يا سيستم رايانه
-  تشكيل پرونده و بايگاني اسناد و مدارك تداركات
- واريز تنخواه گردان به حساب هاي مربوط پس از اتمام مبلغ و تسويه حساب