دات نت نیوک
چهارشنبه 04 مهر 1397
حوزه مديريت
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
مهندس يحيي رحمتي
مدير كل
33785055
33785010
ساختمان مركزي
سعيد حسني
رییس حوزه مدير كل
33033382
ساختمان مركزي
سيد ذكريا هاشمي اميري
مسئول دفتر مدير كل
33033401
33033400
ساختمان مركزي
خديجه جعفري
كارشناس حوزه مدير كل
33033401
33033400
ساختمان مركزي
مريم عباسي
متصدي حوزه مدير كل
33033381
ساختمان مركزي
 
روابط عمومي
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
مجتبي جعفرلو
مسئول روابط عمومي
33033347
ساختمان مركزي
الهه اسرافيلي
متصدي روابط عمومي
33033455
ساختمان مركزي
 
حوزه حراست
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
سيروس محمد ياري
رييس حراست
33033333
ساختمان مركزي
مريم نوري
كارشناس حراست
33033332
ساختمان مركزي
 
معاونت توسعه مديريت
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
علي اكبرشرفي
معاون توسعه مديريت و پشتيباني
33033452
ساختمان مركزي
امور اداري
محمد الماسي
مسئول اموراداري و كارگزيني
33033345
ساختمان مركزي
نسترن بصير
مسئول كارگزيني
33033461
ساختمان مركزي
نعمت زنده دل
كارشناس اموراداري
33033462
ساختمان مركزي
فريبا باقري
متصدي حضور و غياب
33033463
ساختمان مركزي
كريم صيادي يار
متصدي امور اداري- مسئول بايگاني
33033464
ساختمان مركزي
امور مالي و بودجه
نسرين نظري
مسئول امور مالي
33033375
ساختمان مركزي
فيروزه پيراي
حسابدار
33033379
ساختمان مركزي
ساقي اصانلو
حسابدار
33033377
ساختمان مركزي
سعيد محمدپور
متصدي امور مالي
33033378
ساختمان مركزي
حسنعلي جعفري
متصدي امور مالي
33033376
ساختمان مركزي
دبيرخانه
معصومه وفا
مسئول دبيرخانه
33033448
ساختمان مركزي
زهرا جزء محمدپور
متصدي امور دبيرخانه
33033335
ساختمان مركزي
واحد حقوقي و امور قراردادها
رضا ميرزايي پور
مسئول واحد حقوقي
33033383
ساختمان مركزي
عليرضا بيات
كارشناس واحد حقوقي
33033385
ساختمان مركزي
سكينه مهري كشخاني
مسئول امور قراردادها
33033456
ساختمان مركزي
واحد فناوري اطلاعات و آمار
داريوش نادري
مسئول آمار و فناوري اطلاعات
33033367
ساختمان مركزي
علي شاهمرادي
كارشناس فناوري اطلاعات
33033313
ساختمان مركزي
واحد برنامه ريزي و  ارزايابي عملكرد
مريم عباسي
كارشناس واحد برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد
33033381
ساختمان مركزي
واحد نقليه
انوشيروان محمدي
مسئول نقليه
33033387
ساختمان مركزي
مخابرات
اصغر سودي
تلفنچي
33033300-306
ساختمان مركزي
تداركات و خدمات و كارپردازي
حسين حاج خان ميرزايي
مسئول تداركات و خدمات
33033388
ساختمان مركزي
ولي شانقلي
كارپردازي
33033388
ساختمان مركزي
 
معاونت ميراث فرهنگي و دفتر فني
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
مهرداد عسگريان
معاون ميراث فرهنگي
33033410
ساختمان دارايي
محمد رضا محمدپور
كارشناس ميراث فرهنگي
33033418
ساختمان دارايي
مهدي غلامي
كارشناس فني
33033414
ساختمان دارايي
فاطمه قاسملو
كارشناس فني
33033413
ساختمان دارايي
مرتضي خداياري
كارشناس فني
33033424
ساختمان دارايي
مريم اميني
متصدي دبيرخانه
33033411
ساختمان دارايي
پرستو قاسمي اندرود
مسئول امور موزه ها
33033412
ساختمان دارايي
محمدرضا بابايي
مترجم
33336121
موزه ذوالفقاري
الهه رجبي
راهنما
33326020
موزه رختشويخانه
 
پژوهش و ثبت آثار
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
ابوالفضل عالي
مسئول پژوهش و كارشناس ثبت آثار
33033426
ساختمان دارايي
ندا كنعاني
كارشناس پژوهش
33033419
ساختمان دارايي
 
معاونت گردشگري
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
مرتضي كنگاورنظري
سرپرست معاونت گردشگري
33033430
ساختمان دارايي
ابوالفضل اجلي
رئيس گروه مراكز و خدمات گردشگري
33362707
ساختمان دارايي
سارا علي لو
كارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمايان گردشگري
33322001
ساختمان دارايي
زهرا رضاخاني
کارشناس گردشگري
33322001
ساختمان دارايي
رقيه محرمي
كارشناس گردشگري
33322001
ساختمان دارايي
محمد خاني
كارشناس نظارت برواحدهاي اقامتي و پذيرايي
33322001
ساختمان دارايي
سيد محمدحسن حسيني
رئيس گروه توسعه گردشگري و بازاريابي
33322001
ساختمان دارايي
علي كارگرپيشه
كارشناس بازاريابي و تبليغات
33322001
ساختمان دارايي
مريم نصيري
كارشناس گردشگري
33322001
ساختمان دارايي
حسين خمسه اي
كارشناس اكوتوريسم
33322001
ساختمان دارايي
جعفر اسكندري
امور گردشگري
33322001
ساختمان دارايي
 
گروه سرمايه گذاري و تأمين منابع
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
سيدميكائيل موسوي
رئيس گروه سرمايه گذاري و طرحها
33033451
ساختمان مركزي
شاپور سليمانپور
كارشناس سرمايه گذاري
33033385
ساختمان مركزي
سكينه خوئيني
كارشناس سرمايه گذاري
33033385
ساختمان مركزي
امير ارجمند
كارشناس سرمايه گذاري
33033385
ساختمان مركزي
 
معاونت صنايع دستي
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
محمود عليمحمدي
مشاور مديركل در حوزه معاونت صنايع دستي
33339205
ساختمان صنايع دستي
الناز خدايي فرد
جانشين معاون صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي
آرزو رضايي
كارشناس صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي
مريم وفا
كارشناس صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي
سحرقرباني
كارشناس امور بازرگاني
33363191
ساختمان صنايع دستي
مردعلي حيدري
استادكار چاروق
33326020
موزه رختشويخانه
مهري ملا بابايي
متصدي امور صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي
اعظم عبدي كيا
كمك كارشناس صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي
پرويز رسولي
كارشناس صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي
 مسعود همراز
كمك كارشناس صنايع دستي
33363191
ساختمان صنايع دستي

آرشيو و كتابخانه
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن مستقيم
نشاني
هما ميرزاخاني
مسئول آرشيو
33033376
ساختمان مركزي