دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام در پيشبرد برنامه هاي تحول اداري در دستگاههاي اجرايي استان با رعايت بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور( سابق) و براي انطباق مفاد بخشنامه مذكور با شرايط و ويژگيهاي استان، وظايف كميته تخصصي توسعه فناوري اطلاعات به شرح ذيل تعيين مي شود:

الف- برنامه ريزي براي استقرار شبكه LAN در دستگاه با رعايت اصول مهندسي

ب- برنامه ريزي براي ايجاد جايگاه اينترنتي ( وب سايت ) دستگاه با رعايت اصول مهندسي

پ- مديريت و نظارت بر بروز رساني وب سايت دستگاه

ت- مديريت و نظارت بر عملياتي شدن آموزش مهارتهاي هفتگانه براي كارمندان و كارشناسان دستگاه

ث- برنامه ريزي براي استقرار سيستم اتوماسيون اداري ( Paper less ) در دستگاه

ج- برنامه ريزي براي فراهم نمودن امكان استفاده از اينترنت در دستگاه با رعايت اولويتها و بحث امنيت

چ- برنامه ريزي براي فراهم نمودن امكان شركت كارشناسان كامپيوتر دستگاه در دوره هاي آموزشي راهبري شبكه، اينترنت و بطور كلي مباحث تخصصي كامپيوتر.

ح- برنامه ريزي براي استقرار سيستمهاي يكپارچة اداري و مالي در دستگاه

خ- برنامه ريزي براي استقرار سيستمهاي مديريت اطلاعات (MIS) در دستگاه

د- تهيه طرح جامع ICT دستگاهي

 تبصره – كميته مذكور موظف است كليه برنامه هاي تهيه شده و پيشنهادات در چهارچوب وظايف خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون ارائه نمايد.

از همين رو كميته تخصصي فناوري اطلاعات اداره كل در سال 1388 تشكيل شد كه اعضاي آن به شرح ذيل مي باشند.

نام و نام خانوادگي

سمت

عكس

يحيي رحمتي

رييس جلسه

داريوش نادري

دبير كميته

كمال باقري

نماينده معاونت ميراث فرهنگي

سپيده خامدي

نماينده معاونت صنايع دستي

محمد حسن حسيني

نماينده معاونت گردشگري

------

نماينده معاونت سرمايه گذاري و طرحها

 

نسترن بصير

نماينده معاونت توسعه مديريت

مریم عباسی

نماينده حوزه مدير كل