دات نت نیوک
یکشنبه ، 01 بهمن 1396
 |  ورود

عناوين فعاليت هاي حوزه مديريت

1- انجام امور مربوط به برقراري ارتباط با واحدهاي اداره كل در جهت تسريع در وظايف و مأموريتها.

الف) برگزاي شوراي تحول اداري بطور متناوب.

ب) برگزاري نشستهاي تخصصي با معاونتها در جهت ارتقاء بخشهاي مختلف اداره كل.

پ) پيگيري مصوبات كارگروه ها و جلسات متعددي از واحدهاي زيرمجموعه.

ت) هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاهها، جشنواره ها و...

2- ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت بر فعاليتهايي كه بر اساس تشكيلات اداره كل انجام مي پذيرد از قبيل:

الف) همكاري و پيگيري معاونت ميراث فرهنگي در جهت تسريع در راه اندازي پرونده ها.

ب) همكاري و پيگيري آمار معاونت گردشگري در جهت برگزاري جشنواره ها و نمايشگاهها.

پ) همكاري و پيگيري امور مربوط به معاونت سرمايه گذاري در جهت جذب سرمايه گذار و راه اندازي پروژه هاي سرمايه گذاري.

ت) همكاري و پيگيري امور مربوط به معاونت توسعه مديريت در خصوص امور بودجه و برنامه ريزي، امور اداري، و پرسنل، امور مالي، فن آوري و اطلاعات.

ث) ارائه راهكارها، پيشنهادات به معاونتها در زمينه فعاليتهاي مربوطه و انعكاس مسائل و مشكلات واحدها به حوزه هاي مربوطه جهت برطرف نمودن آنها.

3- انجام پشتيباني و هماهنگي جهت بررسي و ارتباط با ساير دستگاههاي اجرايي و سازمانها و نهادها بر اساس:

الف) هماهنگي جهت برگزاري جلسات مختلف اداري، مالي در سطح استان با ارگانهاي مختلف.

ب‌) پيگيري امور مطرح شده در جلسات از ارگانها و سازمانهاي مربوطه.

پ) پيگيري امور محوله از واحدهاي مختلف اداري.

4- همكاري در جهت هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي زيرمجموعه اداره كل.